Strona główna >
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobki > Ogłoszenie o naborze do Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku
Ogłoszenie o naborze do Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku

Ogłoszenie o naborze do Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku

dzieci do grup żłobkowych na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75),
 • Statut Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVIII.280.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 2 przy ul. Maksymiliana Marii Kolbego 11 w Ełku
 • Zarządzenie nr 7.2021 Dyrektora Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania dokumentów rekrutacyjnych do Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku

Do Żłobka mogą być przyjmowane dzieci, które w dniu objęcia opieką żłobka mają ukończony 12 miesiąc życia oraz urodzone w 2019 r.

I. Rodzice/opiekunowie ubiegający się o objęcie dziecka opieką w Żłobku w terminie od 1.07.2021 r. do 31.08.2021 r. składają karty zgłoszenia dziecka do Żłobka (wraz z wymaganymi załącznikami – wzór kart zawarty jest w załączonym zarządzeniu).

Karty można pobrać w Wydziale Polityki Społecznej UM Ełk od 1 czerwca 2021 r.

 • Wypełnione Karty zgłoszenia wraz z załącznikami prosimy składać: w zaklejonej kopercie w Wydziale Polityki Społecznej UM Ełku (biurze projektu), wysłać na adres Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk) lub przesłać skan na adres: zlobek@zlobek.elk.pl

II. Karty oceni komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora Żłobka i telefonicznie powiadomi o wynikach rekrutacji.

III. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka wywieszone będą na drzwiach głównego wejścia w dniu 1.09.2021 r.

Rodzice dzieci przyjętych do żłobka, będą jednocześnie uczestnikami projektu pt: „Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku – zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat”. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi ws. rekrutacji i uczestnictwa rodziców/opiekunów dzieci objętych opieką Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku (wytyczne zawarte są w załączonym zarządzeniu).

Miasto pozyskało ponad 3,7 mln zł dofinansowania na utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Miejskim Żłobku nr 2 w Ełku przy ul. Św. M. M. Kolbego 11.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i pozwolą na zapewnienie funkcjonowania żłobka.

Całkowita wartość projektu: 3 954 876,31 zł, w tym:

 • wkład UE: 3 361 644,86 zł,
 • środki krajowe : 395 329,80
 • wkład własny Miasta Ełku 197 901,65 zł

Projekt jest realizowany we współpracy z Wojewódzkim Warmińsko-Mazurskim Urzędem Pracy w Olsztynie.

DO POBRANIA
 • Zarządzenie nr 7.2021 Dyrektora Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania dokumentów rekrutacyjnych do Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku
  odt (23 KB) | Pobierz
 • Wniosek o objęcie dziecka opieką
  pdf (144 KB) | Pobierz
 • Wytyczne projektu - rekrytacja
  pdf (204 KB) | Pobierz
 • Statut Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVIII.280.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 2 przy ul. Maksymiliana Marii Kolbego 11 w Ełku
  pdf (2 MB) | Pobierz