Zgłoszenie dziennego opiekuna

Dzienny opiekun to osoba o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, która zawodowo sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:

  • Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  • Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Ważne informacje dot. sposobu realizacji usługi przez Internet
Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego:

 https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Ważne informacje dot. sposobu realizacji usługi w Urzędzie.
Po złożeniu wniosku o wpis do Rejestru Żłobków w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego należy go wydrukować i z kompletem dokumentów zgłosić się do Urzędu Miasta Ełku, Wydziału Polityki Społecznej przy ul. Piłsudskiego 2, pok. 15.

Kto może złożyć wniosek?
Osoba prowadząca działalność na własny rachunek albo zatrudniana przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi wieku do lat 3.

Co należy przygotować podczas wizyty w Urzędzie?
W celu zgłoszenia Dziennego opiekuna należy posiadać dokumenty tj.;

Ile należy zapłacić za dokonanie wpisu do Rejestru Żłobków?
Usługa bezpłatna.

Ile trwa zgłoszenie?
Wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do Wykazu Dziennych opiekunów następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Ważne informacje.

  • Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia dziennego opiekuna.
  • Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci,
  • Przed dokonaniem wpisu do wykazu Prezydent Miasta Ełku może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.

Wszelkie informacje są zapisane w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

DO POBRANIA