Strona główna >
Profilaktyka uzależnień > Zespół Interdyscyplinarny
Profilaktyka uzależnień
Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny
ul. Piłsudskiego 8
19-300 Ełk
tel. 87 732 67 22
e-mail: mops-elk.zi@elknet.pl

Zespół interdyscyplinarny, składa się z przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Miejskiej Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorów sadowych, a czasami prokuratorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów oraz specjalistów zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjonowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
  • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.