Profilaktyka uzależnień
Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

Świetlica SZANSA

Stowarzyszenie „ALTERNATYWA” od marca 2017r. realizuje projekt Świetlica „SZANSA”. Celem projektu jest poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ełku poprzez organizację różnych form aktywności, różnego rodzaju kół zainteresowań dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, podopiecznych streetworkerów.Ponadto celem zadania jest zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych dla dzieci z rodzin wielodzietnych, borykających się z trudnościami materialnymi i losowymi, potrzebujących wielorakiego wsparcia, przejawiających zaburzenia i defekty uspołecznienia, mających trudności w zakresie realizacji programu szkolnego.Działania te będą miały na celu propagowanie spędzania czasu w konstruktywny, inspirujący sposób uczący wielu umiejętności społecznych. Gry rozwijają wyobraźnię, uczą strategicznego myślenia, zdrowej rywalizacji i są bez wątpienia coraz popularniejszym sposobem spędzania wolnego czasu z przyjaciółmi.

W ramach projektu zaplanowane zostały m.in.:

  • zajęcia muzyczne, kształtujące wrażliwość muzyczną i mające na celu poznawanie różnych gatunków muzycznych.
  • zajęcia taneczne prowadzone różnymi technikami i stylami tanecznymi od hip-hopu i ich pochodnych, po taniec współczesny jazz i wszystkie style z tego zakresu tematycznego.
  • zajęcia mulimedialne, w trakcie których odbywać się będą projekcje filmów, uczestnicy będą mogli grać w gry multimedialne;
  • zajęcia z planszówkami mające na celu rozwój intelektualny oraz emocjonalny dzieci i młodzieży, realizowane przez praktyczne poznawanie zasad różnych gier logicznych. Podczas zajęć młodzi ludzie poznawać będą zasady fair play w rywalizacji, umiejętności przyjmowania porażki, współpracy w grupie.
  • zajęcia sportowo – rekreacyjne.

Projekt jest rozszerzeniem działań skierowanych do młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym realizowanych przez pedagogów ulicy/streetworkerów.

Realizacja projektu: marzec – grudzień 2017r.

Miejsce realizacji projektu: Ełk, ul. Małeckich 3.

Projekt Świetlica „SZANSA” współfinansowany jest z budżetu Miasta Ełku.