Strona główna >
Profilaktyka uzależnień > Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.
Profilaktyka uzależnień
Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

Nieodpłatna pomoc prawna w 2021 r.

Mieszkańcy Ełku i powiatu ełckiego mogą bezpłatnie skorzystać z pomocy prawnej oraz Poradnictwa Obywatelskiego. Z pomocy może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  1. poinformowanie osoby fizycznej (osoby uprawnionej) o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  2. wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  3. przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje:

  1. rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady,
  2. różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  3. osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach,
  4. w razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Forma zapisu:
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod numerem 87 615-65-30, w dniach poniedziałek-piątek (w godz. 10:00 – 14:00) lub poprzez  e-mail: npp@powiat.elk.pl.

Inne informacje:
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punkcie porad obywatelskich.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Wykaz osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. na terenie miasta Ełku oraz lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa znajdują się na stronie: https://bip.powiat.elk.pl/cms/7376/nieodplatna_pomoc_prawna