Strona główna >
Aktualności > Rodzina wolna od przemocy – Miasto Ełk skutecznie przeciw przemocy – edycja II
Aktualności

Rodzina wolna od przemocy – Miasto Ełk skutecznie przeciw przemocy – edycja II

Miasto Ełk i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku realizuje projekt „Rodzina wolna od przemocy – Miasto Ełk skutecznie przeciw przemocy”- edycja II dofinansowany ze środków  Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017. Projekt stanowi kontynuację podejmowanych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Ełku. Projekt wpisuje się w założenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2016-2020. Łączna kwota projektu wynosi 72615zł, z czego 58160zł stanowi dofinansowanie z programu, a 14455zł stanowi wkład własny Gminy Miasta Ełk.

Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w mieście Ełk.

W projekcie zaplanowano następujące działania: bezpłatne poradnictwo i konsultacje specjalistów (prawnik, psycholog, pedagog, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy), organizację zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla osób dotkniętych lub zagrożonych przemocą w rodzinie, organizację seminariów i cyklu edukacyjno-szkoleniowego dla osób pracujących z osobami dotkniętymi  lub zagrożonymi przemocą w rodzinie.

Podejmowane działania w szczególności związane są z profilaktyką i edukacją. Realizacja projektu zwiększa dostępności do pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej. Przedsięwzięcie promuje  prawidłowe wzorce życia rodzinnego, a także zapobieganie przemocy wobec dzieci. Organizowane szkolenia i seminaria pozwolą na doskonalenie i podniesienie kompetencji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  tym samym powodując wzrost jakości i dostępności pomocy ełckim rodzinom, w szczególności tym dotkniętym przemocą w rodzinie. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się realnie do  wzrostu poczucia bezpieczeństwa oraz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenia zaufania do instytucji. Okres realizacji projektu od 01.10.2016r. do 31.12.2016r.

Współpracę przy realizacji projektu zadeklarowali m.in.: Komenda Powiatowa Policji w Ełku, Prokuratura Rejonowa w Ełku; Straż Miejska w Ełku, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miasta Ełku, Wydział Polityki Społecznej w Ełku, Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Ełku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, Ochotniczy Hufiec Pracy w Ełku,  Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Ełku,  „Pro-Medica” w Ełku,  108 Szpital Wojskowy w Ełku, Stowarzyszenie „Adelfi” w Ełku, Centrum Integracji Społecznej „AlterCis”, Stowarzyszenie „Razem Łatwiej”, Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR- MARKOT w Ełku.

Informację dotyczącą bezpłatnych  indywidualnych porad  i konsultacji udzielanych przez: pracowników socjalnych, prawnika, radcę prawnego, psychologa w ramach projektu, zamieszczone są m.in.  na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Pracownicy socjalni udzielający wsparcia rodzinom doświadczającym przemocy, pracujący w ramach projektu „Rodzina wolna od przemocy – Miasto Ełk skutecznie przeciw przemocy” – edycja II oraz Zespołu Interdyscyplinarnego przyjmują codziennie w godzinach pracy Ośrodka na I piętrze w pokoju nr 11. Publikacja artykułu dofinansowana ze środków Rządowego  program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 w ramach projektu  „Rodzina wolna od przemocy – Miasto Ełk skutecznie przeciw przemocy” – edycja II

Biuro projektu:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
ul. Piłsudskiego 8
tel. 87 732-67-21, 87 732-67-22
fax. 87 732-67-18
http://elk-mops.bip-wm.pl/public/
http://mopselk.naszops.pl

e-mail: sekretariat@mops.elk.pl
Biuro jest czynne w poniedziałki w godz. 8.00-16.00 oraz od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00