Strona główna >
Profilaktyka uzależnień > Przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie
Profilaktyka uzależnień
Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

Przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT zaprasza osoby pokrzywdzone przestępstwem i członków ich rodzin a także świadków i osoby im najbliższe do skorzystania z naszej nieodpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej, materialnej, rzeczowej i wolontarystycznej.

I. PRZEMOC W RODZINIE – DEFINICJA

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przemoc w rodzinie może przybrać formy:

 • Przemocy fizycznej – polega na różnej gamie form zachowania o różnym stopniu nasilenia np. wymierzaniu policzków, biciu, kopaniu itp.
 • Przemocy seksualnej – zmuszanie do określonych zachowań i kontaktów seksualnych (gwałt, zmuszanie do oglądania filmów, zdjęć pornograficznych itd.)
 • Przemocy psychicznej – słowne lub niewerbalne groźby użycia przemocy wobec osoby lub tego, co do niej należy, ten rodzaj przemocy przejawia się m.in. w zastraszaniu, poniżaniu, ubliżaniu, szantażowaniu itp.
 • Przemocy ekonomicznej/ materialnej – odmawianie lub ograniczanie dostępu do wspólnych środków finansowych lub odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwiania bądź ograniczanie podjęcia pracy zarobkowej ale również niszczenie przedmiotów itp.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osobie dotkniętej przemocą udziela się pomocy w formie:

 • poradnictwa medycznego, psychicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego;
 • interwencji kryzysowej i wsparcia;
 • ochrony przed dalszym krzywdzeniem, przez umożliwienie osobom stosującym przemoc w rodzinie korzystania ze wspólnej zajmowanego z innymi członkami rodziny , mieszkania oraz zakazanie kontaktowania się i zbliżania się do osoby pokrzywdzonej;
 • zapewnienia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • badania lekarskiego w celu ustalenia przyczyn i rodzaju i uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie oraz wydania zaświadczenia lekarskiego w tym przedmiocie
 • zapewnienie osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, która nie ma tytułu prawnego do zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy lokalu, pomocy w uzyskaniu mieszkania.

II. PIERWSZA POMOC

Jeśli nie masz zaufanej osoby, którą możesz poprosić o pomoc, bądź okazała ona niezrozumienie lub zbagatelizowała problem, zwróć się o pomoc do właściwych służb, czy też organizacji świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie.

 • Policja
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Zespół Interdyscyplinarny
 • Ochrona Zdrowia
 • Poradnia Rodzinna
 • Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie