Strona główna >
Profilaktyka uzależnień > Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna
Profilaktyka uzależnień
Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna

Od lipca rozpoczęła działalność Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna. W Poradni prowadzone będą działania profilaktyczno – terapeutyczne skierowane do młodych ludzi w wieku 14-19 lat pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz ich rodzin. Głównym celem projektu jest zapobieganie występowania zjawiska alkoholizmu i narkomanii oraz uzależnień behawioralnych (komputer, internet, hazard) wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Ełku oraz wsparcie ich rodzin w wymiarze edukacyjnym, profilaktycznym i terapeutycznym.

Realizacja polegała będzie na organizacji następujących działań:

  1. Terapia indywidualna kierowana do osób, przejawiających zachowania  autodestrukcyjne związane z problemowym używaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, leków, dopalaczy) oraz zachowań związanych z uzależnieniami behawioralnymi (komputer, internet,  hazard). Pacjenci są kwalifikowani do terapii po odbyciu wizyty diagnostycznej u lekarza psychiatry, bądź psychologa, lub specjalisty terapii uzależnień. Dyżury odbywać się będą raz w tygodniu przez 3 godziny zegarowe.
  2. Diagnozowanie osób młodocianych przejawiających zachowania  autodestrukcyjne.
  3. Spotkania grupowe profilaktyczno-terapeutyczne – Zajęcia kierowane do młodzieży w wieku 14-19 lat,  grupy zamknięte 8-12 osobowe.  Zajęcia grupowe odbywać się będą raz w tygodniu przez 2 godziny zegarowe. W trakcie zajęć seminaryjno-warsztatowych poruszane będą takie tematy jak zasady prawidłowej komunikacji, rozpoznawanie i wyrażanie emocji, zachowania asertywne, konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości, tolerancja, sposoby radzenia sobie ze stresem. W przypadku osób mających zachowania autodestrukcyjne poruszana będzie również wiedza na temat konsekwencji i zagrożeń związanych z substancjami psychoaktywnymi oraz aspekty prawne, zastanowienie się na własnymi wzorami używania oraz jego motywami, rady praktyczne mające na celu ograniczenie używania lub abstynencję, informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy. Program realizowany na bazie programu Fred rekomendowanego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
  4. Terapia indywidualna kierowana do rodziców dzieci stwarzających problemy wychowawcze, rodziców niewydolnych wychowawczo. Dyżury odbywać się będą raz w tygodniu przez 3 godziny zegarowe.
  5. Zajęcia grupowe dla rodziców – warsztaty rozwoju kompetencji rodzicielskich o charakterze edukacyjno-profilaktycznym. Zajęcia kierowane do rodziców dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, prowadzone w grupach zamkniętych 10-14 osób, trwające łącznie 24h. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez 3 godziny zegarowe. Głównym celem spotkań warsztatowych w tym obszarze tematycznym jest rozwijanie umiejętności psychologicznych, ważnych w prawidłowym kontakcie dziecko-rodzic np. sprawne i skuteczne porozumiewanie się, strategie rozwiązywania trudnych sytuacji w kontakcie wychowawczym. To program dla każdego, kto szuka sposobu nawiązania głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Poradnia czynna 84 h w miesiącu (64h – konsultacje indywidualne i 20h – zajęcia grupowe).

Poradnia finansowana jest z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Świadczenia dla mieszkańców naszego miasta będą bezpłatne.

Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna zlokalizowana jest w kamienicy przy ul. Małeckich 3 lok. 18 (II piętro).

Godziny dyżurów w Poradni: (udzielanie informacji, umawianie na spotkania ze specjalistami itp.):

  • poniedziałek 15:00 – 17:00
  • wtorek 15:00 – 18:00
  • czwartek 15:00 – 17:00
  • sobota 8:00 – 13:00