Strona główna >
Profilaktyka uzależnień > Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna dla młodzieży
Profilaktyka uzależnień
Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna dla młodzieży

Od lutego 2016 roku kontynuowana jest działalność Poradnii Profilaktyczno – Konsultacyjnej w Ełku. W Poradni prowadzone są działania profilaktyczno – terapeutyczne skierowane do młodych ludzi w wieku w wieku 10-19 lat pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym oraz ich rodzin. Głównym celem projektu jest zapobieganie występowania zjawiska alkoholizmu i narkomanii oraz uzależnień behawioralnych (komputer, internet, hazard) wśród dzieci i młodzieży z terenu miasta Ełku oraz wsparcie ich rodzin w wymiarze edukacyjnym, profilaktycznym i terapeutycznym.

Realizacja polega na organizacji następujących działań:

  • Terapia indywidualna kierowana do osób, przejawiających zachowania  autodestrukcyjne związane z problemowym używaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, leków, dopalaczy) oraz zachowań związanych z uzależnieniami behawioralnymi (komputer, internet,  hazard). Pacjenci są kwalifikowani do terapii po odbyciu wizyty diagnostycznej u lekarza psychiatry, bądź psychologa, lub specjalisty terapii uzależnień. Dyżury prowadzone są przez psychologa/terapeutę ds. uzależnień w wymiarze 28 godzin zegarowych tygodniowo.
  • Program Wzmacniania Rodziny. Program ma formę warsztatów dla rodziców i ich dzieci. Zajęcia prowadzone w grupach zamkniętych max. 10 rodzin/grupę, trwające 46h/grupę.  Głównym celem spotkań warsztatowych w tym obszarze tematycznym jest wzmocnienie więzi rodzinnych i poprawa komunikacji między jej członkami, podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych rodziców w zakresie okazywania miłości, bycia konsekwentnym i umiejętności stawiania granic oraz doskonalenie umiejętności życiowych dzieci – wyznaczanie celów i sposoby ich osiągania, radzenia sobie ze stresem, brakiem asertywności, doskonalenie empatii wobec rodziców i innych członków rodziny. To program dla każdego, kto szuka sposobu nawiązania głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi. Program  rekomendowany jest przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  • Diagnozowanie osób młodocianych przejawiających zachowania  autodestrukcyjne.

Godziny dyżurów w Poradni (udzielanie informacji, umawianie na spotkania ze specjalistami):

  • wtorek: 15:00 – 20:00
  • środa: 15:00 – 18:00
  • czwartek: 15:00 – 18:00
  • piątek: 15:00 – 18:00
  • sobota: 8:00 – 12:00

Realizacja projektu: luty – czerwiec 2016r.

Poradnia finansowana jest z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Świadczenia dla mieszkańców naszego miasta są bezpłatne.

Poradnia Profilaktyczno – Konsultacyjna zlokalizowana jest w kamienicy przy ul. Małeckich 3 lok. 18 (II piętro).