Strona główna >
Aktualności > OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Aktualności

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA PARTNERÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku  z dniem  30.12.2015 r. na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ogłasza otwarty nabór na partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPWM 11.01.01-12.00-28-001/15  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe Gmina Miasto Ełk/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku: jako beneficjent projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe;w oparciu o art. 33 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020; ogłasza otwarty nabór na partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w odpowiedzi na konkurs zamknięty nr RPWM 11.01.01-12.00-28-001/15  ramach RPO WWM 2014-2020 – Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Poddziałanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych  oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe. Zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej wnioskodawca, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164) dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów.

I. Przedmiot projektu

 1. Przedmiotem projektu są  usługi/instrumenty aktywnej integracji.
 2. Wsparcie w postaci usług aktywnej integracji jest adresowane do:
  a) osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  b) środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym do lokalnych społeczności, wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.
 3. Celem projektu jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe osób z terenu miasta Ełku (kobiet i  mężczyzn), klientów MOPS, osób niezatrudnionych, bezrobotnych poprzez aktywną integrację.
 4. Działania zaplanowane do realizacji przez potencjalnego partnera powinny bezpośrednio przyczyniać się do osiągnięcia powyższego celu i wpływać na osiągnięcie wskaźnika efektywności społeczno-zatrudnieniowej.
 5. Dopuszczalne rodzaje zadań zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  na lata 2014-2020.

II. Cel ogłoszonego naboru

Celem ogłoszonego naboru jest wyłonienie dwóch Partnerów spoza sektora finansów publicznych (jednego partnera reprezentującego podmioty niepubliczne pomocy i integracji lub rynku pracy oraz jednego partnera reprezentującego przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo społeczne).

III.  Cel Partnerstwa

Celem partnerstwa jest wspólne opracowanie oraz realizacja projektu, którego przedmiotem jest zaktywizowanie społeczno-zawodowe osób zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku 15-64 lat, w tym osób bezrobotnych, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób (tzw. oddalonych od rynku pracy), mieszkańców miasta Ełk.

VI. Grupa docelowa

 1. osoby zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w wieku 15-64 lat (zgodnie  z definicją określoną w horyzontalnych, krajowych wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego dotyczących realizacji CT 9, stworzoną na podstawie Programu Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu), w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób (tzw. oddalonych od rynku pracy);
 2. otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ryzykiem ubóstwa i /lub wykluczenia społecznego objętych wsparciem).

V. Proponowany zakres zadań Partnerów:

 1. Udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu.
 2. Współuczestnictwa w procesie zarządzania projektem.
 3. Realizacja działań kwalifikowanych w ramach współpracy, określonych w umowie partnerskiej.
 4. Wsparcia w zakresie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w projekcie.
 5. Pomoc w naborze i rekrutacji uczestników projektu.
 6. Realizacja  działań w ramach  aktywizacji społeczno-zawodowej  uczestników projektu.

VI. Umowa o partnerstwie

Zgodnie z art. 33 ustawy pomiędzy wnioskodawcą a partnerem zawarta zostanie pisemna umowa o partnerstwie lub porozumienie, określająca w szczególności:

 • przedmiot porozumienia albo umowy,
 • prawa i obowiązki stron,
 • zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,
 • partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,
 • sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielonego każdemu z partnerów,
 • sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązywania się stron z porozumienia lub umowy,
 • sposób egzekwowania przez beneficjenta od partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera,
 • w przypadku wystąpienia w projekcie pomocy publicznej/pomocy de minimis – obowiązki lidera i partnerów w tym zakresie.

VII. Wymagania wobec Partnerów:

 1. Kryteria formalne udziału partnera reprezentującego  podmioty niepubliczne pomocy i integracji lub rynku pracy oceniane według formuły „spełnia / nie spełnia”
  • posiada siedzibę lub oddział na terenie miasta Ełku,
  • posiada status organizacji pozarządowej,
  • prowadzi działalność statutową w zakresie zgodnym z celami partnerstwa,
  • posiada co najmniej 12 miesięczne  doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego,
  • posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie w samodzielnej realizacji projektów finansowanych, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • posiada doświadczenie w realizacji projektów  partnerskich,
  • dysponuje zasobami finansowymi gwarantującymi płynność finansową projektu,
  • dysponuje zasobami kadrowymi i techniczno-organizacyjnymi niezbędnymi do realizacji projektu,
  • wyrazi zgodę na współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku jako Liderem projektu, w trakcie realizacji projektu oraz po jego wdrożeniu, a także wyrazi chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego,
  • nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na podstawie odrębnych przepisów.
  • Wykaz dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania powyższych warunków:
   • aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, innego właściwego rejestru lub inny dokument potwierdzający adres siedziby bądź oddziału jednostki,  formę prawną prowadzonej działalności wraz z danymi osoby upoważnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu oferenta lub wydruk z (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące przed dniem złożenia oferty),
   • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności,
   • statut lub inny dokument potwierdzający rodzaj działalności prowadzonej przez składającego ofertę,
   • oświadczenie o posiadaniu co najmniej 12 miesięcznego doświadczenia w realizacji projektów finansowanych, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) wraz z informacją nt. tytułów projektów, nazwą priorytetów, działania/ poddziałania w ramach jakich był realizowany oraz okresów ich realizacji,
   • oświadczenie o posiadaniu co najmniej 12 miesięcznego  doświadczenia w prowadzeniu działalności w obszarze pomocy  i integracji społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych lub pracy, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego,
   • oświadczenie o posiadaniu doświadczenia w realizacji projektów partnerskich wraz z informacją nt. tytułów projektów i ich krótką  charakterystyką,
   • oświadczenie o posiadaniu dobrej kondycji finansowej oraz o niepozostawaniu w stanie likwidacji,
   • oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno -prawnych, ani wobec innych podmiotów,
   • oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne,
   • krótka charakterystyka podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, zasobów kadrowych, możliwości techniczno – organizacyjnych,
   • oświadczenie o wyrażeniu zgody na współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku  jako Liderem projektu, w trakcie realizacji projektu oraz po jego wdrożeniu, a także o wyrażeniu chęci zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego.
 2. Kryteria formalne udziału Partnera przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo społeczne pracy oceniane według formuły „spełnia / nie spełnia”
  • posiada siedzibę lub oddział na terenie miasta Ełku,
  • dysponuje zasobami finansowymi gwarantującymi płynność finansową projektu,
  • dysponuje zasobami kadrowymi i techniczno-organizacyjnymi niezbędnymi do realizacji projektu,
  • wyrazi zgodę na współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku jako Liderem projektu, w trakcie realizacji projektu oraz po jego wdrożeniu, a także wyrazi chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego,
  • nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE na podstawie odrębnych przepisów.
  • Wykaz dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania powyższych warunków:
   • potwierdzenie wpisu do CEIDG,
   • oświadczenie o posiadaniu dobrej kondycji finansowej oraz o niepozostawaniu w stanie likwidacji,
   • oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno -prawnych, ani wobec innych podmiotów,
   • oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne,
   • krótka charakterystyka podmiotu wraz z podaniem obszaru działania, zasobów kadrowych, możliwości techniczno – organizacyjnych,
   • oświadczenie o wyrażeniu zgody na współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku  jako Liderem projektu, w trakcie realizacji projektu oraz po jego wdrożeniu, a także o wyrażeniu chęci zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego.

VIII. Kryteria merytoryczne oceny Partnerów.

 1. Przy wyborze Partnera Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
  • zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
  • oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa,
  • proponowany zakres współpracy z beneficjentem w trakcie przygotowywania projektu,
  • prowadzenie działalności w obszarze pomocy i integracji społecznej – dotyczy Partnera reprezentującego  podmioty niepubliczne pomocy i integracji lub rynku pracy.

IX. Sposób przygotowania oferty.

 1. Oferta powinna zostać złożona na Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze Partnera.
 2. Do oferty należy załączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt VII.
 3. Do oferty należy załączyć również pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym lub innym rejestrem).
 4. Dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie ich pieczęcią podmiotu, aktualną datą oraz własnoręcznym czytelnym podpisem bądź nieczytelnym podpisem wraz z pieczątką osoby upoważnionej.
 5. Ofertę należy złożyć w zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. kopercie) uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być opisane według poniższego wzoru:

X. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.

Oferty można składać kurierem, pocztą lub osobiście:

 • w terminie od 31.12.2015 r. do 22.01.2016 r. do godziny 14.00
 • w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 8, (sekretariat)

Liczy się data wpływu oferty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ełku, ul. J. Piłsudskiego 8, sekretariacie w dniu 22.01.2016 r. o godz. 14.15

XI. Procedura wyboru Partnera

 1. Procedurę wyboru Partnerów przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja ds. wyboru Partnera, składająca się z pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.
 2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze Partnerów. Oferty złożone po tym terminie zostaną odesłane składającemu ofertę.
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku  dokona oceny formalnej spełniania wymagań przez potencjalnych Partnerów wymienionych w punkcie
  VII (dla podmiotów z sektora organizacji pozarządowych). Ocena spełnienia wymagań przeprowadzona będzie według formuły „spełnia / nie spełnia”.
 4. W przypadków w Formularzu oferty, braku wymaganych oświadczeń lub dokumentów, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku wzywa do jednorazowego  ich uzupełnienia w terminie 1 dnia roboczego od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia. Po bezskutecznym upływie w/w terminu oferta zostaje odrzucona.
 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku  przeprowadzi ocenę kryteriów merytorycznych ofert poprawnych pod względem formalnym według kryteriów merytorycznych.
 6. Z dwoma podmiotami, które spełnią wymagane kryteria formalne i merytoryczne udziału w projekcie oraz uzyska najwięcej punktów, przeprowadzone zostaną negocjacje w celu wyboru Partnera.
 7. Z wyłonionymi podmiotami zostanie zawarta umowa partnerska.

XII. Procedura odwoławcza.

 1. Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo do odwołania od decyzji wskazującej wybranego Partnera w terminie 3 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze Partnera w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku. Po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane złożone odwołania.
 2. Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie, na adres:
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
  ul. J. Piłsudskiego 8
  19-300 Ełk z dopiskiem „odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru Partnera”.
 3. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 3 dni  od dnia jego otrzymania.
 4. Odwołanie o decyzji dotyczącej wyboru Partnera rozpatrzone zostanie przez specjalnie do tego celu powołaną Komisję ds. odwołań, zapewniając jednocześnie, że w jej skład nie będą wchodzić osoby, które uczestniczyły w ocenie przesłanych w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze ofert.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia odwołania przeprowadzone zostaną ponowne negocjacje z udziałem zainteresowanego podmiotu i podmiotu pierwotnie wybranego.
 6. Po zakończeniu negocjacji opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku  ostateczna decyzja wskazująca wybranego Partnera.

XIII. Postanowienia końcowe.

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku  zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków umowy partnerskiej i zakresu zadań Partnera.
 2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku  zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku  zastrzega sobie prawo do rozwiązania partnerstwa w przypadku nieotrzymania dofinansowania projektów składanych w ramach konkursu nr nr RPWM 11.01.01-12.00-28-001/15 ogłoszonego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.
 4. W sprawach nieuregulowanych znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
 5. Informacja o stronach umowy partnerskiej oraz o zakresie zadań Partnerów podana zostanie do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku.