Strona główna >
Profilaktyka uzależnień > Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
Profilaktyka uzależnień
Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
tel. 87 732 67 18
tel. 87 732 64 46
e-mail: sekretariat@mops.elk.pl

W ramach procedury pracownik socjalny jednostki organizacyjnej pomocy społecznej:

  • diagnozuje sytuację i potrzeby osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
  • udziela kompleksowych informacji o: możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
  • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
  • zapewnia osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, w zależności od potrzeb schronienie w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
  • może prowadzić rozmowy ze sprawcą przemocy w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy oraz informuje osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujący przemoc w rodzinie.