Profilaktyka uzależnień
Miejska Komisja Rozwiązywania problemów alkoholowych

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
19-300 Ełk
ul. Piłsudskiego 2
tel. 87 732 62 64

„FreD w Ełku”

„FreD w Ełku”

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta w Ełku i Stowarzyszenie „ALTERNATYWA” rozpoczęły w styczniu 2016 roku realizację projektu „FreD w Ełku”. Projekt współfinansowany jest ze środków Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i z budżetu miasta Ełku. Dzięki dofinansowaniu możliwa była kontynuacja realizacji programu FreD w naszym mieście.

O programie:

„Fred goes net” jest programem profilaktyki selektywnej, wdrożonym w Polsce po raz pierwszy przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w ramach projektu międzynarodowego realizowanego latach 2007-2010.Adresatem programu są młode osoby w wieku 14-21 lat, które używają substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub szkodliwy. Program nie jest przeznaczony dla osób uzaleznionych oraz używających takich substancji jak opiaty. Program jest oparty na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, prowadzony jest w formie warsztatów z wykorzystaniem metod i założeń dialogu motywującego.Celem zajęć jest podniesienie wiedzy uczestników na temat szkodliwości używania substancji psychoaktywnych oraz zachęcenie ich do oceny indywidualnego ryzyka używania substancji psychoaktywnych oraz w efekcie do zmiany postaw i zachowania – ograniczenia używania substancji lub abstynencji.

Udział w programie poprzedza indywidualna rozmowa wstępna, która spełnia następujące cele:

  • przekazanie potencjalnemu uczestnikowi informacji na temat treści programu i obowiązujących zasad,
  • stwierdzenie czy program jest odpowiedni dla danej osoby,
  • zmotywowanie młodego człowieka do uczestnictwa w programie.

Jeśli w efekcie rozmowy kwalifikacyjnej program okaże się nieodpowiedni dla danej osoby np. ze względu na uzależnienie lub niechęć do uczestnictwa, poleca się udział w innym  programie.

Realizacja programu:

Program realizowany jest w formie 8-godzinnych zajęć warsztatowych poruszających  następujące zagadnienia

  • konsekwencje i zagrożenia związane z substancjami psychoaktywnymi oraz aspekty prawne,
  • wzory używania substancji, fazy uzależnienia, postawy wobec używania,
  • indywidualne czynniki ryzyka i czynniki chroniące, rozpoznawanie i ocena sytuacji ryzykownych,
  • praktyczne rady mające na celu ograniczenie używania lub abstynencję, motywowanie do zmiany
  • informacje na temat poradnictwa lokalnego lub innych form pomocy ewaluacja zajęć.

Realizacja programu: styczeń – grudzień 2016r.

Program jest realizowany we współpracy ze szkołami, policją, sądami rodzinnymi i innymi placówkami służby zdrowia.

Miejsce realizacji: Poradnia Rodzinna w Ełku, ul. Małeckich 3/32