Strona główna >
Aktualności > ZGŁOSZENIE DZIENNEGO OPIEKUNA
Aktualności

ZGŁOSZENIE DZIENNEGO OPIEKUNA

Dzienny opiekun to osoba o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, która zawodowo sprawuje opiekę nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia. Do zadań dziennego opiekuna należy w szczególności:

  • Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,
  • Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,
  • Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Ważne informacje dot. sposobu realizacji usługi przez Internet.

Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Ważne informacje dot. sposobu realizacji usługi w Urzędzie.

Po złożeniu wniosku o wpis do Rejestru Żłobków w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego należy go wydrukować i z kompletem dokumentów zgłosić się do Urzędu Miasta Ełku, Wydziału Polityki Społecznej przy ul. Piłsudskiego 2, pok. 15.

Kto może złożyć wniosek?

Osoba prowadząca działalność na własny rachunek albo zatrudniana przez podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Co należy przygotować podczas wizyty w Urzędzie?

W celu zgłoszenia Dziennego opiekuna należy posiadać dokumenty tj.:

  • Wydrukowany i podpisany wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, który został złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
  • W przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • Dokument potwierdzający opłacone ubezpieczenie OC,
  • Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka przez Dziennego opiekuna.

Ile należy zapłacić za dokonanie wpisu do Rejestru Żłobków?

Usługa bezpłatna.

Ile trwa zgłoszenia?

Wydanie zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Wykazu Dziennych opiekunów następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

Ważne informacje.

  • Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zgłaszania dziennych opiekunów do wykazu w terminie 14 dnia od dnia zatrudnienia dziennego opiekuna,
  • Dzienny opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie pięciorgiem dzieci,
  • Przed dokonaniem wpisu do wykazu, Prezydent Miasta Ełku może przeprowadzić wizytację lokalu, w którym sprawowana będzie opieka przez dziennego opiekuna.

Wszelkie informacje są zapisane w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.