Strona główna >
Aktualności > Wizyta studyjna pracowników socjalnych z Litwy Pracownicy socjalni z Ełku i litewskich miast Alytus i Varena uczestniczyli we wspólnej wizycie studyjnej w naszym mieście
Aktualności
Wizyta studyjna pracowników socjalnych z Litwy Pracownicy socjalni z Ełku i litewskich miast Alytus i Varena uczestniczyli we wspólnej wizycie studyjnej w naszym mieście

Wizyta studyjna pracowników socjalnych z Litwy Pracownicy socjalni z Ełku i litewskich miast Alytus i Varena uczestniczyli we wspólnej wizycie studyjnej w naszym mieście

W dniach 27-28 września 2017 r. odbyła się wizyta studyjna w Ełku organizowana w ramach projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”. W wizycie uczestniczyli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy  z Ełku oraz litewskich miast Alytus i Varena.

Uczestnicy wizyty zagłębiali wiedzę w zakresie:

  • Usług socjalnych i zdrowotnych  na poziomie społeczności lokalnej Realizacji usług społecznych przez organizacje pozarządowe.
  • Zapobieganiu ryzyku ubóstwa  i wykluczenia społecznego.
  • Narzędzi ekonomii społecznej wspierających  motywowanie do podjęcia aktywności zawodowej i społecznej osób zagrożonych i wykluczonych społecznie.
  • Zapobiegania ryzyku ubóstwa  i wykluczenia społecznego.
  • Organizowaniu społeczności lokalnej- metodyki pracy środowiskowej.

Ponadto uczestnicy odwiedzali w ramach dobrych praktyk ośrodki wsparcia funkcjonujące na terenie miasta Ełku tj. Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku, Środowiskowy Dom Samopomocy  dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami  psychicznymi oraz Centrum Integracji Społecznej AlterCIS wspierające osoby bezrobotne w podjęciu pracy zawodowej lub powrocie na rynek pracy.Wizyta studyjna była okazją do  promowania najnowszych rozwiązań wsparcia w obszarze pomocy społecznej oraz wymiany doświadczeń  osób codziennie pracujących z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej. Jest to niezwykle ważne przy rozwiązywaniu poszczególnych sytuacji problemowych z jakimi  pracownik socjalny spotyka się podczas pracy z członkami rodzin wieloproblemowych.

Projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, Priorytet 3 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Działanie 3.1. – Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 864 743,90 PLN
Wartość działań projektu realizowanych przez Miasto Ełk to 1 689 608,17 PLN
W tym wydatki inwestycyjne: 1 020 703,15 PLN
Wydatki nieinwestycyjne: 668 905,02 PLN
Wartość dofinansowania: 1 436 166,94 PLN (85%)
Wkład własny miasta Ełku: 253 441,23 PLN (15%)