Strona główna >
Aktualności > Wizyta studyjna pracowników socjalnych w mieście Varena na Litwie Pracownicy socjalni z Ełku i litewskich miast Alytus i Varena uczestniczyli we wspólnej wizycie studyjnej na Litwie
Aktualności
Wizyta studyjna pracowników socjalnych w mieście Varena na Litwie Pracownicy socjalni z Ełku i litewskich miast Alytus i Varena uczestniczyli we wspólnej wizycie studyjnej na Litwie

Wizyta studyjna pracowników socjalnych w mieście Varena na Litwie Pracownicy socjalni z Ełku i litewskich miast Alytus i Varena uczestniczyli we wspólnej wizycie studyjnej na Litwie

W dniach 11-12 października 2017 r. odbyła się ostatnia z trzech wizyt studyjnych organizowana w ramach projektu „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych”. W wizycie uczestniczyli pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy z Ełku oraz litewskich miast Alytus i Varena.Uczestnicy wizyty wymieniali się doświadczeniami oraz zapoznali się z funkcjonowaniem systemu pomocy społecznej w mieście Varena na Litwie.

Projekt „Rozwój transgranicznych inicjatyw społecznych” realizowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska, Priorytet 3 – Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Działanie 3.1. – Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 864 743,90 PLN
Wartość działań projektu realizowanych przez Miasto Ełk to 1 689 608,17 PLN
W tym wydatki inwestycyjne: 1 020 703,15 PLN
Wydatki nieinwestycyjne: 668 905,02 PLN
Wartość dofinansowania: 1 436 166,94 PLN (85%)
Wkład własny miasta Ełku: 253 441,23 PLN (15%)