Strona główna >
Polityka prorodzinna > Sojusz dla Rodziny
Polityka prorodzinna
DO POBRANIA

Sojusz dla Rodziny

Miasto Ełk realizuje projekt „Sojusz dla rodziny” wspólnie z Liderem projektu Akademickim Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej oraz partnerem z Niemiec FOM Hochschule fuer Oekonomie & Management gemeinnuetzige GmbH.

Celem projektu jest wypracowanie w oparciu o rozwiązania niemieckie i wdrożenie do praktyki modelu lokalnej sieci „Sojusz dla Rodziny” jako rozwiązania w obszarze rewitalizacji społecznej, mającej służyć włączeniu społecznemu grup defaworyzowanych w ramach Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016 – 2023.

Projekt zakłada wypracowanie w oparciu o bogate i wieloletnie doświadczenia oraz rozwiązania niemieckie model sieciowania instytucji i podmiotów pn. Sojusz dla Rodziny, będący ważnym elementem realizacji lokalnego programu rewitalizacji społecznej. Proponowane rozwiązanie odwołuje się do funkcjonujących w Niemczech inicjatyw Lokale Bundnisse fur die Familie, czerpiąc z nich rozwiązania organizacyjne, koncepcyjne, działaniowe i przekładając je na warunki polskie. Projekt „Sojusz dla rodziny” realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Budżet projektu w latach 2019 – 2022 wynosi 1 398 557,64 zł, w tym:

  • wnioskowane dofinansowanie – 1 356 600,91 zł,
  • wkład własny gminy miasta Ełku – 8 969,76 zł.

Okres realizacji projektu: 1.07.2019 r. – 31.05.2022 r.

Wizyty studyjne

Przedstawiciele miasta Ełku oraz Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej w ramach projektu „Sojusz dla rodziny” odwiedzili partnerów z Niemiec z FOM Hochschule fuer Oekonomie & Management gemeinnuetzige GmbH. W ramach projektu odbyły się dwie wizyty studyjne podczas których eksperci z Polski poznawali działania realizowane na rzecz rodzin przez niemieckie „Sojusze dla rodziny”. W dniach 11-15 listopada 2019 r. wizyta odbyła się w Bawarii. Natomiast w dniach 27-31 stycznia 2020 r. w Nadrenii. W ramach projektu w Ełku powstanie „Sojusz dla rodziny”. Opracowany zostanie opis modelu działania lokalnego Sojusz dla Rodziny, jako mechanizmu koordynacji działań na szczeblu lokalnym na rzecz rodzin. Wdrożone zostaną również rozwiązania zgodnie z opracowanym modelem.

Panele eksperckie

Przez cztery dni przedstawiciele miasta, przedsiębiorców, ełckich organizacji pozarządowych oraz instytucji pracowali nad kierunkiem działania “Sojuszu dla rodziny” w Ełku. W dniach  6, 7, 13, 14 lipca 2020 r. w godz. 8.00 – 16.00 odbyły się panele eksperckie, podczas których konsultowano projekty dokumentów i wypracowanych rozwiązań w zakresie pracy z rodziną.  W trakcie prac przedstawione zostały rozwiązania wprowadzone w Niemczech oraz propozycje wdrożenia działań na terenie Ełku.

Spotkania sieciujące

W dniach 22, 23 i 26, 27 sierpnia 2021 r. odbędą się w Ełku spotkania sieciujące organizowane w ramach projektu „Sojusz dla Rodziny”. Spotkania odbywać się będą w godz. 8.00 – 16.00 w Ełckim Centrum Kultury. 80 osób, w tym mieszkańcy miasta, przedstawiciele przedsiębiorców, ełckich organizacji pozarządowych oraz instytucji weźmie udział w moderowanych spotkaniach. W trakcie spotkań dochodzić będzie do niezbędnej wymiany informacji, kontaktów, doświadczeń. wzajemnego poznania się i dyskusji. Będzie to także okazja do planowania oraz inicjowania nowych projektów i aktywności.