Strona główna >
Polityka senioralna > Konwent Seniorów przy Prezydencie Miasta Ełku
Polityka senioralna
DO POBRANIA

Konwent Seniorów przy Prezydencie Miasta Ełku

Prezydent Tomasz Andrukiewicz powołał zespół pod nazwą „Konwent Seniorów przy Prezydencie Miasta Ełku” w celu zapewnienia ełckim seniorom większego wpływu na sprawy dotyczące społeczności miejskiej, a zwłaszcza najstarszych mieszkańców.

Konwent jest organem doradczym, inicjatywnym i opiniotwórczym Prezydenta Miasta Ełku w sprawach dotyczących integracji i wspierania osób starszych.Celem Konwentu jest integracja i wspieranie środowiska osób starszych oraz służenie społeczności miasta, a zwłaszcza seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów, konsultowanie decyzji dotyczących seniorów i wspieranie działań przyjaznych tej grupie wiekowej.

Członkowie Konwentu pełnią swoje funkcje społecznie i nieodpłatnie.

Konwent może występować do Prezydenta z propozycjami przygotowania odpowiednich regulacji prawnych lub podjęcia działań niezbędnych ze względu na potrzeby seniorów. Do zadań Konwentu należy w szczególności:

 • współpraca z Prezydentem Ełku przy podejmowaniu decyzji dotyczących istotnych oczekiwań i potrzeb ludzi starszych,
 • przedstawianie Prezydentowi propozycji dotyczących ustalania zadań priorytetowych oraz terminów ich realizacji,
 • zgłaszanie Prezydentowi uwag do aktów prawa miejscowego dotyczących osób starszych,
 • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej osób starszych oraz współpracy samorządu ze środowiskiem osób starszych,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych,
 • monitorowanie potrzeb seniorów,
 • inicjowanie działań na rzecz seniorów,
 • podejmowanie działań służących ochronie praw i poszanowaniu godności osób starszych,
 • wspieranie wszelkich form aktywności,
 • podejmowanie działań zmierzających do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych w szczególności w zakresie edukacji, kultury, sportu i wypoczynku,
 • budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych.

Konwent złożony jest z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych działających na rzecz środowiska osób starszych lub zrzeszających osoby starsze. Stąd wśród powołanych członków są nie tylko seniorzy.