Strona główna >
Aktualności > Prezydent Ełku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. Uwagi i sugestie są przyjmowane do 08.01.2021 r. Konsultacje społeczne prowadzone są w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r.
Aktualności

Prezydent Ełku zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025. Uwagi i sugestie są przyjmowane do 08.01.2021 r. Konsultacje społeczne prowadzone są w okresie od 28 grudnia 2020 r. do 8 stycznia 2021 r.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów. W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Ełku oraz instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy i inne podmioty z terenu Miasta, których cele statutowe związane są z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie.

Formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:

Forma pośrednia przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza konsultacyjnego (formularz konsultacyjny stanowiący załącznik nr 2) w okresie trwania konsultacji pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk lub osobiste dostarczenie wypełnionego i podpisanego formularza do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 4;

Forma bezpośrednia przekazanie uwag podczas dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się w dniu 4 stycznia 2021 r. w godz. 12.00-16.00 w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku przy ul. Piłsudskiego 8, pok. nr 1 (parter).

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Beata Ratkiewicz – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, tel. 87 732 67 22 e-mail: b.ratkiewicz@mops.elk.pl.

Link do konsultacji społecznych

Raport z konsultacji