Strona główna >
Polityka prorodzinna > Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
Polityka prorodzinna
DO POBRANIA
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Czym jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej, czy transportowej na terenie całego kraju.

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która na dzień złożenia wniosku utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci w wieku do 18 lub 25 lat (jeżeli dzieci kontynuują naukę) lub bez ograniczeń wiekowych (w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności). Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak i gdzie należy się zgłosić po Kartę?
Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W urzędzie gminy będzie podana informacja o instytucjach, które zajmują się wydawaniem karty – tam należy złożyć wniosek. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?
Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom Karty?
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne, działające na terenie Polski.

Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od tej lokalnej?
Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

Czy zniżki z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny anulują zniżki, które przysługują z tytułu posiadania karty lokalnej?
Nie. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia lokalna Karta Dużej Rodziny. Karta jest również uzupełnieniem zniżek, które do tej pory przysługują rodzinom, np. w komunikacji krajowej, czy instytucjach kultury.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?
Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Co zrobić w przypadku zgubienia Karty?
Aby otrzymać duplikat karty należy się zgłosić do urzędu gminy. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 1,34 zł.

Jakie dokumenty niezbędne są do złożenia wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny?
Jeżeli jesteś mieszkańcem Ełku zameldowanym na terenie naszego Miasta, a Twoje dzieci są w wieku do 18 lub 25 roku życia musisz złożyć tylko wypełniony wniosek. Jeżeli Twoje dzieci ukończyły 18 rok życia do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki i przewidywanym okresie jej zakończenia. Jeżeli mieszkasz na terenie Ełku, ale nie jesteś zameldowany, aby złożyć wniosek potrzebny będzie PESEL wszystkich osób, dla których wnioskujemy o Kartę i ich dane osobowe. Należy mieć ze sobą akty urodzenia dzieci i dowody osobiste rodziców. Dla dzieci powyżej 18 roku życia do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki i przewidywanym okresie jej zakończenia.

Komu przysługują uprawnienia wynikające z Karty Dużej Rodziny?
Uprawnienia wynikające z Karty przysługują osobom tworzącym związki nieformalne, o ile każda z nich jest rodzicem co najmniej trojga dzieci. W przypadku, gdy któryś z partnerów nie jest rodzicem trojga dzieci, wówczas uprawnienia nie będą mu przysługiwały. Inaczej wygląda sytuacja małżonka rodzica . Małżonkowi rodzica, w przypadku, gdy rodzic ma troje dzieci przysługują uprawnienia, nawet jeżeli małżonek ten nie ma żadnego własnego dziecka. Jeżeli rodzic nie mieszka z dziećmi również ma prawo do korzystania z uprawnień. Uprawnienia przysługują także rozwodnikom. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy rodzic ten mieszka z dziećmi, czy też nie.

WAŻNE!

  • Miejsce zameldowania nie ma znaczenia. Wnioski o kartę składa się w Gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
  • Gdy członkowie rodziny wielodzietnej mają różne miejsca zamieszkania, wówczas każdy z nich składa wniosek w Gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
  • Rodzice, którym odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską przez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej tracą uprawnienia wynikające z posiadania Karty, chyba że na utrzymaniu pozostaje 6 lub więcej dzieci, a Sąd umieścił w pieczy zastępczej troje z nich, wówczas zatrzymuje władzę rodzicielską w stosunku do pozostałych trojga dzieci.

Wykaz partnerów