Strona główna >
Polityka prorodzinna > Asystent Rodziny
Polityka prorodzinna
DO POBRANIA

Asystent Rodziny

Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 jedną z form pomocy jest przyznanie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych – asystenta rodziny. Asysta rodzinna to pomoc świadczona na rzecz rodziny przez przygotowanego profesjonalistę, planowana i realizowana razem z rodziną we współpracy z innymi profesjonalistami, takimi jak: pracownik socjalny, pedagog, kurator, osoba koordynująca działania asystentów rodzinnych – stosownie do zidentyfikowanych potrzeb i problemów tej rodziny. Pomoc zostaje przyznana, by zapobiec umieszczeniu w różnych formach pieczy zastępczej. Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

  • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym  w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
  • prowadzenie poradnictwa, edukacji oraz udzielanie informacji rodzinom na temat różnych form pomocy świadczonych przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe,
  • motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
  • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
  • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
  • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi, zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, a także innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem.

Na terenie miasta Ełk,  zadania z zakresu wspierania rodziny,  w formie pracy asystenta z rodziną realizuje od lipca 2013r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Więcej informacji:

Kontakt do asystentów: nr tel. 87 732 67 18
Dyżury asystentów w MOPS przy ul. Piłsudskiego 8
Poniedziałek  8:00-16:00  
Piątek 7:00-15:00