Strona główna >
Zapytania ofertowe i konkursy > Zaproszenie do składania ofert na wybór Realizatora: Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie dla osób od 65 do 75 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta Ełku.
Zapytania ofertowe i konkursy

Zaproszenie do składania ofert na wybór Realizatora: Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie dla osób od 65 do 75 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta Ełku.

Zapytanie ofertowe

Zgodnie z art. 48b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

I. Zamawiający:
Gmina Miasto Ełk, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19 – 300 Ełk

II. Przedmiot oferty:

 1. Przedmiotem oferty jest realizacja programu pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie dla osób od 65 do 75 roku życia zamieszkałych na terenie Miasta Ełku”.

III. Warunki realizacji Programu:

 1. Program będzie przeznaczony dla mieszkańców Miasta Ełku
 2. Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do grudnia 2022 r.
 3. Przez realizację Programu należy rozumieć:
  • edukację na temat zachorowania na grypę, szczepień ochronnych i możliwych odczynów poszczepiennych, sposobie postępowania oraz miejscu gdzie można się zgłosić w razie ewentualnych działań niepożądanych,
  • przeprowadzenie wywiadu i badania lekarskiego kwalifikującego do szczepienia,
  • dokonanie rozeznania rynku w zakresie zakupu szczepionek,
  • wykonanie szczepienia czterowalentną szczepionką przeciw grypie, zgodnie z obowiązującą procedurą i zaleceniami producenta szczepionki,
  • zaszczepienie osób od 65 do 75 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta Ełku, zgłaszających się do podmiotu leczniczego,
  • wypełnienie anonimowej ankiety satysfakcji przez osobę badaną,
  • sporządzenie sprawozdania merytorycznego i zestawienia zbiorczego ankiet satysfakcji.
 4. Liczba osób biorących udział w szczepieniach wyniesie ok. 1150.
 5. Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 6. Środki finansowe przeznaczone na realizację szczepień w 2022 r. pochodzą z budżetu Miasta Ełku i wynoszą 92 000 zł.
 7. W trakcie realizacji usługi Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji szczepień lub zwiększenie liczby pacjentów zaszczepionych, gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert oraz zmiany warunków konkursu ofert bez podania przyczyny.

IV. Oferta powinna zawierać:
Podanie ceny brutto za całość realizacji zaszczepienia ok. 1150 osób, uwzględniając wszelkie koszty realizacji usługi, w tym wykonanie badania, zaszczepienie 1 dawką szczepienia, utylizację odpadów.

V. Miejsce i termin składania ofert:

 • Oferty należy składać do dnia 21 września 2022 r. do godz. 15.30 w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 2, pok.16, I piętro.
 • Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Oferta na przeprowadzenie szczepień przeciwko grypie dla osób od 65 do 75 roku życia, zamieszkałych na terenie Miasta Ełku”.

VI. Sposób oceny ofert:
Kryterium wyboru – najniższa cena brutto za całość realizacji usługi.

O wyborze najkorzystniejszej ofert zostaną poinformowani wszyscy uczestnicy konkursu. Następnie zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Od decyzji Urzędu Miasta w Ełku nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.

VII. Osoba do kontaktu:
Marta Gienieczko, tel. 87 732 62 28, m.gienieczko@um.elk.pl