Strona główna >
Pomoc społeczna > Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Ełku, realizuje MOPS
Pomoc społeczna

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Ełku, realizuje

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
19-300 Ełk
Tel./fax: 87 732 67 18 – sekretariat
87 732 64 49 – biuro podawcze
E-mail: sekretariat@mops.elk.pl
http://www.mopselk.naszops.pl/

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Ełku, realizuje MOPS

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Ełku, realizuje MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
19-300 Ełk
Tel./fax: 87 732 67 18 – sekretariat
87 732 64 49 – biuro podawcze
E-mail: sekretariat@mops.elk.pl
http://www.mopselk.naszops.pl/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku realizuje na terenie Gminy – Miasta Ełk zadania statutowe, wynikające z ustawy o pomocy społecznej, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, innych aktów prawa.

Przedmiotem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek prowadzi na terenie miasta Ełku sprawy pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy i własnych o charakterze obowiązkowym.

Działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku ul. Piłsudskiego 8:

 • przyznawanie i wypłacanie świadczeń,
 • pomoc materialna i rzeczowa,
 • praca socjalna,
 • przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 • prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
 • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
 • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach z identyfikowanych potrzeb,
 • wsparcie i pomoc osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, osobom z zaburzeniami psychicznymi,
 • prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • prowadzenie stołówki,
 • zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami, problemami społecznymi, w tym przemocy w rodzinie,
 • wspieranie rodzin z problemami i trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, m.in. w postaci asystentów rodziny,
 • integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie.

MOPS współpracuje z organizacjami pozarządowymi, fundacjami i Kościołami w zakresie realizacji szeroko rozumianych zadań z zakresu pomocy społecznej, opracowuje i realizuje programy i projekty, których celem jest integracja społeczna różnych grup społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zapobieganie społecznej dezintegracji.