Strona główna >
Aktualności > Wydłużony nabór kandydatów do Transgranicznej Szkoły Streetworkerów w ramach realizowanego projektu „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.
Aktualności
Wydłużony nabór kandydatów do Transgranicznej Szkoły Streetworkerów  w ramach realizowanego projektu „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Wydłużony nabór kandydatów do Transgranicznej Szkoły Streetworkerów w ramach realizowanego projektu „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020.

Informujemy, że nabór kandydatów do transgranicznej szkoły streetworkerów został wydłużony do dnia 14 marca br.

Do Transgranicznej Szkoły Streetworkerów zostanie zrekrutowanych 10 osób, które wezmą udział:

 1. w 5 dniowym treningu interpersonalnym;
 2. w 6 sesjach treningowych zorganizowanych w Polsce i na Litwie;

Kandydaci, którzy chcą uczestniczyć w bezpłatnym szkoleniu z zakresu streetworkingu w ramach Transgranicznej Szkoły Streetworkerów muszą spełniać niżej wymienione wymagania:

 • posiadać wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie preferowane na kierunku: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza lub pedagogika lub resocjalizacyjna lub pedagogika społeczna lub psychologia lub na kierunku animacji społecznej lub kulturalnej,
 • posiadać doświadczenie lub praktykę w pracy z zakresu polityki społecznej,
 • złożyć deklarację udziału w obowiązkowych bezpłatnych zajęciach w ramach Szkoły streetworkingu w okresie kwiecień 2017 – czerwiec 2017 w łącznym wymiarze około 184 godzin dydaktycznych, w tym w:
  1. 5-dniowym wyjazdowym treningu interpersonalnym (transport, wyżywienie i noclegi zapewnia organizator),
  2. 6 sesjach treningowych organizowanych w Polsce i na Litwie (3- w Ełku, 3-w Alytusie) (transport, wyżywienie i noclegi zapewnia organizator).
 • złożyć deklarację udziału w inicjatywach podejmowanych w ramach projektu „Teraz czas na zmiany”,
 • posiadać doświadczenie w wolontariacie poświadczone referencjami,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

Dokumenty należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Ełku przy ul. Piłsudskiego 4, pok. 114 (sekretariat) do dnia 14 marca b.r. do godz. 15:30.Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: nabór kandydatów do Transgranicznej Szkoły Streetworkerów w ramach  projektu „Teraz czas na zmiany”. Dokumenty, które wpłyną po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminach rozmów rekrutacyjnych i testów osobowościowych. Udział w Szkole streetworkingu jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma na zakończenie certyfikat potwierdzający nabyte w ramach Szkoły Streetworkingu kompetencje.

Osoba do kontaktów: Emilia Pachucka – Koordynator projektu, tel. 87 732 61 21, e-mail: e.pachucka@um.elk.pl

Biuro projektu znajduje się w Urzędzie Miasta Ełku, Wydział Strategii i Rozwoju, ul. Piłsudskiego 6.

Więcej informacji o naborze znajduje się w załączeniu.

DO POBRANIA