Strona główna >
Aktualności > REJESTRACJA ŻŁOBKA
Aktualności

REJESTRACJA ŻŁOBKA

Żłobek jest jedną z instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi. Opieka w Żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 rok życia, którego celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Żłobek zapewnia dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych, a więc ma w nim być bezpiecznie i przytulnie. Dzięki temu dziecko może czuć się komfortowo, a odpowiednio przygotowana kadra pomoże mu się szybciej rozwijać – zdobywa nowe umiejętności społeczne, takie jak praca w grupie, nawiązywanie relacji z innymi dziećmi, ale także uczy się samodzielnej zabawy.

1. Ważne informacje dot. sposobu realizacji usługi przez Internet
Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

2. Ważne informacje dot. sposobu realizacji usługi w Urzędzie.
Po złożeniu wniosku o wpis do Rejestru Żłobków w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego należy go wydrukować i z kompletem dokumentów zgłosić się do Urzędu Miasta Ełku, Wydziału Polityki Społecznej przy ul. Piłsudskiego 2, pok. 15.

3. Kto może złożyć wniosek?
Według art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 Żłobki mogą tworzyć i prowadzić:

 • Jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne,
 • Osoby fizyczne,
 • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

4. Co należy przygotować podczas wizyty w Urzędzie?
W celu zarejestrowania Żłobka należy posiadać dokumenty tj.;

 • Wydrukowany i podpisany wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, który został złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
 • Decyzję Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku o spełnieniu wymagań przeciwpożarowych,
 • Decyzję Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Ełku w sprawie spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych,
 • W przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślne,
 • Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony Żłobek,
 • Poświadczenie o uiszczeniu opłaty.

5. Ile należy zapłacić za dokonanie wpisu do Rejestru Żłobków?

Opłata za wpis wynosi 250,00 zł.

Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy

Urząd Miasta Ełku
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19 -300 Ełk

Bank Polski SA 11 1020 4724 0000 3102 0038 8512

„Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”

6. Ile trwa rejestracja?
Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.

7. Ważne informacje.
Zakładając Żłobek należy:

 • Zarejestrować działalność gospodarczą,
 • Znaleźć lokal spełniający wymogi sanitarno-lokalowe oraz przeciwpożarowe / dostosować istniejący lokal do obowiązujących wymogów lub wybudować budynek dostosowany do tych wymogów oraz uzyskać potwierdzenie spełniania tych wymogów,
 • Znaleźć kadrę spełniającą wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • Zorganizować wyżywienie dla dzieci,
 • Opracować statut i regulamin organizacyjny Żłobka,
 • Uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wszelkie informacje są zapisane w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.