Strona główna >
Aktualności > REJESTRACJA ŻŁOBKA
Aktualności

REJESTRACJA ŻŁOBKA

Żłobek jest jedna z instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi. Opieka w Żłobku jest sprawowana nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia, którego celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Żłobek zapewnia dzieciom opiekę w warunkach jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych, a więc ma w nim być bezpiecznie i przytulnie. Dzięki temu dziecko może czuć się komfortowo, a odpowiednio przygotowana kadra pomoże mu się szybciej rozwijać – zdobywa nowe umiejętności społeczne, takie jak praca w grupie, nawiązywanie relacji z innymi dziećmi, ale także uczy się samodzielnej zabawy.

 1. Ważne informacje dot. sposobu realizacji usługi przez Internet.
  Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Dokumentacja związana z wpisem, zmianą wpisu czy wykreśleniem przekazywana jest wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0
 2. Ważne informacje dot. sposobu realizacji usługi w Urzędzie.
  Po złożeniu wniosku o wpis do Rejestru Żłobków w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego należy go wydrukować i z kompletem dokumentów zgłosić się do Urzędu Miasta Ełku, Wydziału Polityki Społecznej przy ul. Piłsudskiego 2, pok. 15.
 3. Kto może złożyć wniosek? Według art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku dl lat 3 Żłobki mogą tworzyć i prowadzić:
  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne,
  • Osoby fizyczne,
  • Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 4. Co należy przygotować podczas wizyty w Urzędzie? W celu zarejestrowania Żłobka należy posiadać dokumenty tj.:
  • Wydrukowany i podpisany wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, który został złożony w formie
  • elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
  • Decyzję Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku o spełnieniu wymagań przeciwpożarowych,
  • Decyzję Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ełku w sprawie spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych,
  • W przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
  • Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony Żłobek,
  • Poświadczenie o uiszczeniu opłaty.
 5. Ile należy zapłacić za dokonanie wpisu do Rejestru Żłobków?
  Opłata za wpis wynosi 250,00 zł.
  Wpłat dokonywać należy na rachunek bankowy
  Urząd Miasta Ełku
  Marsz. J. Piłsudskiego 4
  19 – 300 Ełk
  Bank Polski SA 11 1020 4724 0000 3102 0038 8512
  „Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych”
 6. Ile trwa rejestracja?
  Wydanie zaświadczenia o wpisie do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów.
 7. Ważne informacje. Zakładając Żłobek należy:
  • Zarejestrować działalność gospodarczą,
  • Znaleźć lokal spełniający wymogi sanitarno-lokalowe oraz przeciwpożarowe / dostosować istniejący lokal do obowiązujących wymogów lub wybudować budynek dostosowany do tych wymogów oraz uzyskać potwierdzenie spełniania tych wymogów,
  • Znaleźć kadrę spełniającą wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • Zorganizować wyżywienie dla dzieci,
  • Opracować statut i regulamin organizacyjny Żłobka,
  • Uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wszelkie informacje są zapisane w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.