Strona główna >
Zapytania ofertowe i konkursy > Prezydent Miasta Ełku ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w konkursie na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie lecznictwa zamkniętego. Na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.)
Zapytania ofertowe i konkursy

Prezydent Miasta Ełku ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert w konkursie na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie lecznictwa zamkniętego. Na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.)

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE KONKURSU:

 1. Nazwa i siedziba organu ogłaszającego konkurs: Gmina Miasto Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
 2. Przedmiot konkursu:
  Składający ofertę przyjmie obowiązki udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • oddziaływań terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych od alkoholu przez uzupełnienie gwarantowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeń podstawowych w systemie leczenia zamkniętego dla mieszkańców Ełku.
  • Uwaga: Informujemy, że w ramach konkursu ofert Gmina Miasto Ełk finansuje wyłącznie projekty, których zakresem podmiotowym będą objęci mieszkańcy Ełku.
 3. Data zawarcia/obowiązywania umowy:
  umowa na świadczenie usług w zakresie określonym w przedmiocie konkursu zostanie zawarta od 16 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. Za termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych przyjmuje się dzień 16 stycznia 2017r., zaś za termin zakończenia przyjmuje się dzień 31 grudnia 2017r.
 4. Szczegółowe  warunki  konkursu:
  szczegółowe warunki konkursu, w tym projekt umowy, dostępne są w Urzędzie Miasta w Ełku, Wydział Polityki Społecznej, ul. Piłsudskiego 2 w terminie od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 10 stycznia 2017r., do godz. 12.00.
 5. Wymagania stawiane podmiotowi składającemu ofertę:
  • Personel placówki, zatrudniony przez podmiot składający ofertę, winien posiadać odpowiednie kwalifikacje, w tym wymóg posiadania przez 60% zespołu terapeutycznego certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień.
  • Placówka, w której świadczone będą usługi zdrowotne określone w przedmiocie konkursu powinien spełniać standardy, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2012r. poz. 739) oraz ze względu na łatwą dostępność dla mieszkańców Ełku ma się znajdować w odległości nie większej niż 30 km od Ełku.
  • Podmiot składający ofertę nie może posiadać zobowiązań finansowych wobec gminy.
  • Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
  • Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 6. Miejsce i termin składania ofert:
  1. oferty należy składać w zamkniętych kopertach opisanych „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie terapii uzależnienia  od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie lecznictwa zamkniętego” oraz zaopatrzonych w klauzulę „Nie otwierać przed 10.01.2017r.” w sekretariacie Urzędu Miasta w Ełku (parter) w terminie do dnia 10 stycznia 2017r. do godz. 12.00;
  2. oferty złożone po wskazanym terminie zostaną bez rozpatrzenia odesłane na adres zwrotny oferenta;
  3. oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 7. Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu:
  1. W dniu 10 stycznia 2017r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta Ełku (sala konferencyjna) w obecności oferentów nastąpi:
   • stwierdzenie prawidłowości ogłoszenia konkursu oraz podanie liczby otrzymanych ofert;
   • otwarcie kopert z ofertami;
   • podanie informacji, które z ofert spełniają warunki formalne, a które zostają odrzucone.
  2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 10 stycznia 2017r.
  3. O wynikach konkursu oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
  4. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Ełku www.um.elk.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miasta Ełku.
 8. Termin związania ofertą:od dnia ogłoszenia konkursu do dnia 31 grudnia 2017r.
 9. Wartość zamówienia określa się do wysokości: 80.000 zł.
 10. Informacje dodatkowe:
  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie tylko jednej oferty w formie pisemnej, w języku polskim, w sposób czytelny i przejrzysty;
  2. Druk oferty stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszonego konkursu;
  3. Do oferty należy załączyć oświadczenie oferenta o braku zobowiązań finansowych wobec gminy;
  4. Przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi za pośrednictwem komisji konkursowej, powołanej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ełku;
  5. Komisja działać będzie działać na posiedzeniu zamkniętym bez udziału podmiotów składających oferty;
  6. Środki finansowe na realizację świadczeń zdrowotnych, w zakresie określonym w ogłoszeniu konkursu, znajdują pokrycie w budżecie Miasta Ełku na 2017 rok (dział 851, rozdział 85154, § 4300).

PRZEPISY KOŃCOWE
Wszelkie informacje dotyczące konkursu udzielane są przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Ełku ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Urzędzie Miasta Ełku, Wydział Polityki Społecznej, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 2  pokój nr 14, telefonicznie pod numerem telefonu (87) 7326263 lub drogą elektroniczną, e-mail: i.podlecka@um.elk.pl

DO POBRANIA
 • Załącznik do ogłoszenia na realizację świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu dla mieszkańców Ełku w systemie lecznictwa zamkniętego.
  odt (23 KB) | Pobierz