Strona główna >
Aktualności > Nabór dzieci do Miejskich Żłobków
Aktualności

Nabór dzieci do Miejskich Żłobków

Nabór dzieci do Miejskich Żłobków

Od 1 czerwca rozpocznie się nabór dzieci do dwóch miejskich żłobków.
Obecnie w miejskich żłobkach opieką obejmujemy łącznie 243 małych ełczan w wieku od 1 roku do lat 3.
Do Miejskich żłobków od 1 września na wolne miejsca przyjmiemy łącznie 145 małych ełczan w wieku od 1 roku do lat 3:
– w żłobku nr 1 w Ełku – 75 dzieci, w tym roku tworzymy 11 dodatkowych miejsc,
– w żłobku nr 2 – 70 dzieci.

Karty zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami można składać w terminie od 1.06.2023 r. do 16.06.2023 r.:
osobiście w siedzibie żłobków,
– pocztą na adres żłobków:
Miejski Żłobek nr 1 w Ełku, ul. Piękna 20, 19-300 Ełk,
Miejski Żłobek nr 2 w Ełku, ul. Św. M. M. Kolbego 11, 19-300 Ełk,
– skanem na adres e-mailowy żłobka: zlobek@zlobek.elk.pl,
– na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP:
Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku: /MZnr1Elk/SkrytkaESP
Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku /MZnr2Elk/SkrytkaESP
(jako pismo ogólne do podmiotu publicznego).

W przypadku chęci wzięcia udziału w rekrutacji do dwóch miejskich żłobków wystarczy na Karcie zgłoszenia zaznaczyć odpowiednie pola, wypełnić klauzule informacyjne dot. danych osobowych do obu żłobków i złożyć jedną Kartę w wybrany sposób.

Do Żłobków przyjmowane są dzieci zamieszkujące na terenie miasta Ełku.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, poprzez spełnienie poszczególnych kryteriów przyjęcia dziecka do Żłobka:
1) Odprowadzanie podatku dochodowego przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka do urzędu skarbowego dla miasta Ełku:
a) oboje rodzice/prawni opiekunowie odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla miasta Ełku – 10 punktów;
b) jeden z rodziców/prawnych opiekunów odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla miasta Ełku – 5 punktów;
c) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla miasta Ełku – 10 punktów;

2) Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują lub uczą się w trybie dziennym:
a) oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub uczą się w trybie dziennym – 10 punktów;
b) jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub uczy się w trybie dziennym – 5 punktów;
c) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracuje lub uczy się w trybie dziennym – 10 punktów;

3) Dziecko, które w chwili złożenia karty ma rodzeństwo:
a) w wieku do 6 lat – 5 punktów, za każde rodzeństwo w tym wieku;
b) w wieku od 7 do 13 lat – 4 punkty, za każde rodzeństwo w tym wieku;
c) w wieku od 14 do 16 lat – 3 punkty, za każde rodzeństwo w tym wieku;
d) w wieku od 17 do 18 lat – 2 punkty, za każde rodzeństwo w tym wieku;

4) Dziecko, wobec którego orzeczono niepełnosprawność, co do której nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające korzystanie przez dziecko z usług Żłobka, a Żłobek posiada możliwość zapewnienia szczególnej opieki w odniesieniu do potrzeb dziecka – 10 punktów;

5) Dziecko, wobec którego rodzeństwa orzeczono niepełnosprawność – 10 punktów;

6) Dziecko, wobec którego rodzica/prawnego opiekuna orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów – 10 punktów;

7) Dziecko umieszczone w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 10 punktów;

8) Dziecko rodzica/opiekuna prawnego samotnie je wychowującego – 10 punktów,

9) Dziecko, które jest rodzeństwem dziecka uczęszczającego do Żłobka – 10 punktów.

W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego dziecka – decyduje kolejność złożenia kart.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Żłobków wywieszone będą na drzwiach Żłobków 30.06.2023 r. o godz. 15.00

Karty zgłoszenia oraz więcej informacji na stronach:

Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku: zlobek1.bip.elk.pl
Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku: zlobek2.bip.elk.pl