Strona główna >
Aktualności > Nabór dzieci do Miejskich Żłobków na rok szkolny 2024/2025
Aktualności

Nabór dzieci do Miejskich Żłobków na rok szkolny 2024/2025

Od 3 do 14 czerwca trwać będzie nabór dzieci do dwóch miejskich żłobków wchodzących w skład Miejskich Żłobków w Ełku.

Obecnie w miejskich placówkach opieką obejmujemy łącznie 252 małych ełczan w wieku od 1 roku do lat 3.

Do miejskich żłobków od 1 września na wolne miejsca przyjmiemy łącznie 171 małych ełczan w wieku od 1 roku do lat 3:

– w żłobku nr 1 w Ełku – 109 dzieci,

– w żłobku nr 2  – 62 dzieci.

Karty zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami można składać w terminie od 3.06.2024 r. do 14.06.2024 r.:

– osobiście w siedzibie żłobków,

– pocztą na adres żłobków:

Miejski Żłobek nr 1 w Ełku, ul. Piękna 20, 19-300 Ełk,

Miejski Żłobek nr 2 w Ełku, ul. Św. M. M. Kolbego 11, 19-300 Ełk,

– skanem na adres e-mailowy żłobka: zlobek@zlobek.elk.pl,

– na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: /ZMZElk/SkrytkaESP (jako pismo ogólne do podmiotu publicznego).

 

Do Żłobków przyjmowane są dzieci zamieszkujące na terenie miasta Ełku.

W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci, które uzyskają najwyższą liczbę punktów, poprzez spełnienie poszczególnych kryteriów przyjęcia dziecka do Żłobka:

1) Odprowadzanie podatku dochodowego przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka do urzędu skarbowego dla miasta Ełku:

  1. a) oboje rodzice/prawni opiekunowie odprowadzają podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla miasta Ełku – 10 punktów;
  2. b) jeden z rodziców/prawnych opiekunów odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla miasta Ełku – 5 punktów;
  3. c) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko odprowadza podatek dochodowy do urzędu skarbowego dla miasta Ełku – 10 punktów;

2) Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie pracują lub uczą się w trybie dziennym:

  1. a) oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują lub uczą się w trybie dziennym – 10 punktów;
  2. b) jeden z rodziców/prawnych opiekunów pracuje lub uczy się w trybie dziennym – 5 punktów;
  3. c) rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko pracuje lub uczy się w trybie dziennym – 10 punktów;

3) Dziecko, które w chwili złożenia karty ma rodzeństwo:

  1. a) w wieku do 6 lat – 5 punktów, za każde rodzeństwo w tym wieku;
  2. b) w wieku od 7 do 13 lat – 4 punkty, za każde rodzeństwo w tym wieku;
  3. c) w wieku od 14 do 16 lat – 3 punkty, za każde rodzeństwo w tym wieku;
  4. d) w wieku od 17 do 18 lat – 2 punkty, za każde rodzeństwo w tym wieku;

4) Dziecko, wobec którego orzeczono niepełnosprawność, co do której nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne uniemożliwiające korzystanie przez dziecko z usług Żłobka, a Żłobek posiada możliwość zapewnienia szczególnej opieki w odniesieniu do potrzeb dziecka – 10 punktów;

5) Dziecko, wobec którego rodzeństwa orzeczono niepełnosprawność – 10 punktów;

6) Dziecko, wobec którego rodzica/prawnego opiekuna orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów – 10 punktów;

7) Dziecko umieszczone w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 10 punktów;

8) Dziecko rodzica/opiekuna prawnego samotnie je wychowującego – 10 punktów,

9) Dziecko, które jest rodzeństwem dziecka uczęszczającego do Żłobka – 10 punktów.

W przypadku, gdy taką samą liczbę punktów ustalono dla więcej niż jednego dziecka – decyduje kolejność złożenia kart.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Żłobków wywieszone będą na drzwiach Żłobków 24.06.2024 r. o godz. 15.00.

 Karty zgłoszenia oraz więcej informacji na stronie BIP Zespołu Miejskich Żłobków w Ełku: https://zespolzlobkow.bip.elk.pl/50/nabor-dzieci-do-zlobkow