Strona główna >
Aktualności > INFORMACJA O WYNIKACH NABORU PARTNERA DO PROJEKTU
Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU PARTNERA DO PROJEKTU

na partnera projektu do przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
w ramach priorytetu V Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego „Innowacje społeczne (innowacyjne działania społeczne)” Konkurs nr FERS.05.01-IZ.00-002/24

Zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 Gmina Miasto Ełk / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”.

W związku z ogłoszeniem o otwartym naborze na partnera do przygotowania
i wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”
zamieszczonym  w dniu 04.03.2024 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku
https://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/40568_Ogloszenie_o_naborze_partnera_do_projektu_mops.pdf  oraz stronie Biuletynu Informacji Publicznej  MOPS Ełk https://mops.bip.elk.pl/63/100/ogloszenie-o-naborze-partnera-do-projektu

została wybrana jedna oferta złożona przez:

 1. Fundacja Nauki i Biznesu z siedzibą w Ełku
 2. Jana i Hieronima Małeckich 2 lok.13, 19-300 Ełk.

Do dnia  25.03.2024 r. do  godz. 15:00 w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku złożono jedną ofertę  – oferta Fundacji Wsparcia Nauki i Biznesu  z siedzibą w Ełku została złożona w zaklejonej i opisanej kopercie zgodnie
z wymogami naboru i spełnia warunki określone w ogłoszonym naborze. Komisja powołana do wyboru partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu dokonała oceny formalnej i merytorycznej złożonej oferty.

 Uzasadnienie wyboru:

 Oferta złożona przez Fundację spełniła niezbędne  wymagania. Łącznie z ofertą złożono niezbędne załączniki.

Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu z siedzibą w Ełku posiada odpowiedni potencjał techniczno – organizacyjny, kadrowy  i finansowy niezbędny do realizacji wspólnego projektu. Ponadto Fundacja posiada wymagane doświadczenie w realizacji projektów, w tym projektów partnerskich oraz projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, co daje gwarancję rzetelnej realizacji projektu.

Strony partnerstwa:

Gmina Miasto Ełk/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku

Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu z siedzibą w Ełku

Proponowany zakres zadań Partnera:

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ełku przy przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji części zadań obejmujących przedmiotowy projekt.

 1. Udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu.
 2. Współuczestnictwo w procesie zarządzania projektem.
 3. Realizacja działań kwalifikowanych w ramach współpracy, określonych
  w umowie partnerskiej.
 4. Współpraca w zakresie prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych podejmowanych w projekcie.
 5. Pomoc w naborze i rekrutacji uczestników projektu.
 6. Realizacja działań zgodnie z katalogiem form wsparcia ujętych
  w regulaminie konkursu  nr FERS.05.01-ZI.00-002/24 w ramach
  V Priorytetu FERS, działanie 5.1 innowacje społecznej (innowacyjne działania społeczne).

Przy wyborze partnera oceniano w szczególności:

 1. a) zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa,
 2. b) oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa,
 3. c) doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

oraz czy podmiot, który złożył ofertę:

 1. posiada siedzibę lub oddział na terenie miasta Ełku;
 2. posiada status organizacji pozarządowej lub innego podmiotu wskazanego
  w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku;
 3. prowadzi działalność statutową w zakresie zgodnym z celami partnerstwa;
 4. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w działalności na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin na polu włączenia społecznego lub wspierania rozwoju lub wyrównywania szans, zdobyte na obszarze realizacji projektu (tj. miasto Ełk) lub jego bliskiego sąsiedztwa rozumianego jako gmina lub powiat sąsiadująca/-y
  z obszarem realizacji projektu.
 5. posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji projektów, w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
 6. posiada doświadczenie w realizacji projektów partnerskich, co najmniej
  1 projekt partnerski;
 7. dysponuje zasobami finansowymi gwarantującymi płynność finansową projektu;
 8. dysponuje zasobami kadrowymi i techniczno-organizacyjnymi niezbędnymi
  do realizacji projektu;
 9. wyrazi zgodę na współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
  w Ełku jako partnera wiodącego/lidera projektu, w trakcie realizacji projektu oraz po jego wdrożeniu, a także wyrazi chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego;
 10. nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie
  ze środków UE na podstawie odrębnych przepisów.