logotyp

Pomoc społeczna


logotyp mops

Zadania z zakresu pomocy społecznej na terenie Ełku, realizuje

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
19-300 Ełk
Tel./fax: 87 732 67 18 - sekretariat
          87 732 64 49 - biuro podawcze
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
http://www.mopselk.naszops.pl/

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku realizuje na terenie Gminy – Miasta Ełk zadania statutowe, wynikające z ustawy o pomocy społecznej, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy, innych aktów prawa.
Przedmiotem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek prowadzi na terenie miasta Ełku sprawy pomocy społecznej w zakresie zadań zleconych gminie oraz zadań własnych gminy i własnych o charakterze obowiązkowym.
Działania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku ul. Piłsudskiego 8:

 •     przyznawanie i wypłacanie świadczeń,
 •     pomoc materialna i rzeczowa,
 •     praca socjalna,
 •     przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
 •     prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastrukturysocjalnej,
 •     analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie naświadczenia z pomocy społecznej, 
 •     rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
 •    wsparcie i pomoc osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, osobom z zaburzeniami psychicznymi,
 •     prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 •     świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 •     prowadzenie stołówki,
 •     zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami, problemami społecznymi, w tym przemocy w rodzinie,
 •     wspieranie rodzin z problemami i trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, m.in. w postaci asystentów rodziny,
 •     integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie.

MOPS współpracuje z organizacjami pozarządowymi, fundacjami i Kościołami w zakresie realizacji szeroko rozumianych zadań z zakresu pomocy społecznej, opracowuje i realizuje programy i projekty, których celem jest integracja społeczna różnych grup społecznych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
i zapobieganie społecznej dezintegracji.

PROGRAMY I PROJEKTY DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU PAŃSTWA I Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZU CELOWYCH

 

Programy i projekty dofinansowane z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych w 2020 roku.

Program „Opieka 75+” na rok 2020

Resortowy Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020

Program „Wspieraj Seniora” na rok 2020

Program Wieloletni „Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2020 „Moduł II - zapewnienie funkcjonowania Klubu „SENIOR+”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020

Projekt „Ełk – BEZPIECZNA RODZINA ” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Edycja 2020.

 

Programy i projekty dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych w 2021 r.

Program „Opieka 75+” na rok 2021

Program "Opieka 75+" na rok 2021 - aneks

Program „Wspieraj Seniora” dofinasowany ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów na rok 2021

Program Wieloletni „Senior+ na lata 2021-2025 edycja 2021 „Moduł 2 - zapewnienie funkcjonowania placówki „SENIOR+” w Ełku”

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Projekt „DOBRE RELACJE – BEZPIECZNIE W RODZINIE” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Edycja 2021.

 

Programy i projekty dofinansowane z budżetu państwa i z państwowych funduszy celowych w 2022 roku

Program wieloletni „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2022

Program " Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 rok 2022

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022

Program " Opieka 75+" na rok 2022

Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2022

Uchwała program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 
                                                                                Pomoc osobom bezdomnym

 

bezd-ulotDom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot

ul. Dąbrowskiego 3C
19-300 Ełk
tel. 87 562 55 78

 

- czynny całodobowo

- zapewnia opiekę, schronienie, wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie, podstawową opiekę medyczną, pomoc doraźną - odzież

- 36 miejsc dla mężczyzn (w okresie zimowym + 10 dodatkowych miejsc)

 

 

 

 

                      Stołówka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku

ul. Wojska Polskiego 24
19-300 Ełk
tel. 87 610 01 29

 

- czynna od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem świąt) w godzinach 10:00 - 15:00

- zapewnia jeden gorący posiłek dziennie oraz suchy prowiant na wolne dni

warunkiem otrzymania posiłku jest wcześniejsze zgłoszenie się (zarejestrowanie) u pracownika socjalnego w godzinach pracy MOPS przy ul. Piłsudskiego 8 (w szczególnych warunkach udzielana jest pomoc bez wymaganego zaświadczenia)

 

            Dom im. Św. Ojca Pio "Caritas" Diecezji Ełckiej

ul. Kościuszki 27
19-300 Ełk
tel. 504 070 405

 

- czynna całodobowo

- zapewnia opiekę, schronienie, wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie, pomoc doraźną - odzież, środki czystości, porady prawne i psychologiczne

- 48 miejsc dla mężczyzn i kobiet

 

                                           Dom Dziennego Pobytu im. Św. Ojca Pio "Caritas" Diecezji Ełckiej

ul. Kościuszki 17
19-300 Ełk
tel. 504 070 405

 

- czynny w godzinach 8:00-17:00 od poniedziałku do piątku

- zapewnia wyżywienie i schronienie w ciągu dnia