logotyp

Polityka prorodzinna

  

Sojusz dla Rodziny

Miasto Ełk realizuje projekt „Sojusz dla rodziny” wspólnie z Liderem projektu Akademickim Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej oraz partnerem z Niemiec FOM Hochschule fuer Oekonomie & Management gemeinnuetzige GmbH.
Celem projektu jest wypracowanie w oparciu o rozwiązania niemieckie i wdrożenie do praktyki modelu lokalnej sieci „Sojusz dla Rodziny” jako rozwiązania w obszarze rewitalizacji społecznej, mającej służyć włączeniu społecznemu grup defaworyzowanych w ramach Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016 – 2023.
Projekt zakłada wypracowanie w oparciu o bogate i wieloletnie doświadczenia oraz rozwiązania niemieckie model sieciowania instytucji i podmiotów pn. Sojusz dla Rodziny, będący ważnym elementem realizacji lokalnego programu rewitalizacji społecznej. Proponowane rozwiązanie odwołuje się do funkcjonujących w Niemczech inicjatyw Lokale Bundnisse fur die Familie, czerpiąc z nich rozwiązania organizacyjne, koncepcyjne, działaniowe i przekładając je na warunki polskie. Projekt „Sojusz dla rodziny” realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3. Współpraca ponadnarodowa, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


Budżet projektu w latach 2019 – 2022 wynosi 1 398 557,64 zł, w tym:
- wnioskowane dofinansowanie – 1 356 600,91 zł,
- wkład własny gminy miasta Ełku – 8 969,76 zł.
Okres realizacji projektu: 1.07.2019 r. - 31.05.2022 r.

 


Wizyty studyjne

 

Przedstawiciele miasta Ełku oraz Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej w ramach projektu „Sojusz dla rodziny” odwiedzili partnerów z Niemiec z FOM Hochschule fuer Oekonomie & Management gemeinnuetzige GmbH. W ramach projektu odbyły się dwie wizyty studyjne podczas których eksperci z Polski poznawali działania realizowane na rzecz rodzin przez niemieckie „Sojusze dla rodziny”. W dniach 11-15 listopada 2019 r. wizyta odbyła się w Bawarii. Natomiast w dniach 27-31 stycznia 2020 r. w Nadrenii. W ramach projektu w Ełku powstanie „Sojusz dla rodziny”. Opracowany zostanie opis modelu działania lokalnego Sojusz dla Rodziny, jako mechanizmu koordynacji działań na szczeblu lokalnym na rzecz rodzin. Wdrożone zostaną również rozwiązania zgodnie z opracowanym modelem.

 

 

 


Panele eksperckie

 

Przez cztery dni przedstawiciele miasta, przedsiębiorców, ełckich organizacji pozarządowych oraz instytucji pracowali nad kierunkiem działania “Sojuszu dla rodziny” w Ełku. W dniach  6, 7, 13, 14 lipca 2020 r. w godz. 8.00 – 16.00 odbyły się panele eksperckie, podczas których konsultowano projekty dokumentów i wypracowanych rozwiązań w zakresie pracy z rodziną.  W trakcie prac przedstawione zostały rozwiązania wprowadzone w Niemczech oraz propozycje wdrożenia działań na terenie Ełku.

 

 

 

Spotkania sieciujące

 

W dniach 22, 23 i 26, 27 sierpnia 2021 r. odbędą się w Ełku spotkania sieciujące organizowane w ramach projektu „Sojusz dla Rodziny”. Spotkania odbywać się będą w godz. 8.00 - 16.00 w Ełckim Centrum Kultury. 80 osób, w tym mieszkańcy miasta, przedstawiciele przedsiębiorców, ełckich organizacji pozarządowych oraz instytucji weźmie udział w moderowanych spotkaniach. W trakcie spotkań dochodzić będzie do niezbędnej wymiany informacji, kontaktów, doświadczeń. wzajemnego poznania się i dyskusji. Będzie to także okazja do planowania oraz inicjowania nowych projektów i aktywności.

___________________________________________________________________________________________________________

Ełckie Dni Rodziny


plakat dni rodziny 2017 1
Od 15 maja do 15 czerwca w Ełku obchodzone będą Dni Rodziny. W tym roku odbywać się będą pod hasłem „Miłość w rodzinie nigdy nie zginie". W Ełku przewidziano łącznie prawie 130 różnych wydarzeń skierowanych do rodzin, a organizowanych przez miejskie jednostki, ełckie parafie, szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. Celem obchodów jest propagowanie wartości rodzinnych poprzez wydarzenia integracyjne, w formie pikników, festynów, zajęć sportowych, ognisk, spotkań tematycznych, dotyczących rodziny, a także wycieczek, w których udział brać mogą całe rodziny.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Ełcka Karta Rodziny 3+


karta3
Inicjatywa ta jest elementem polityki społecznej realizowanej w Ełku, której zadaniem jest wsparcie rodzin wielodzietnych. Priorytetowym c
elem Karty jest m.in. umacnianie i wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej, poprawa warunków materialnych rodzin,  promocja modelu rodziny wielodzietnej oraz kształtowanie jej pozytywnego wizerunku.

 

 

Więcej informacji:

http://3plus.miasto.elk.pl

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Szkoła Rodzenia


Szkoła Rodzenia prowadzi edukację przedporodową. Jest to program, który z inicjatywy Urzędu Miasta Ełku opracowała Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o. 
w partnerstwie z Ośrodkiem „Edukacja” s.c. Szkoła powstała
z myślą o przyszłych rodzicach oraz ich dzieciach i ma pomóc
w  teoretycznym i praktycznym
przygotowaniu się do narodzin dziecka.Udział w zajęciach szkoły jest bezpłatny. Wykwalifikowana kadra, składająca się między innymi z pracowników oddziału położniczego i bloku porodowego Szpitala Mazurskiego Centrum Zdrowia "Pro- Medica" w Ełku Sp. z o.o., przekaże przyszłym rodzicom wiedzę z zakresu:
- przebiegu ciąży, porodu i połogu,
- pogłębienia kontaktu z nienarodzonym dzieckiem
w wewnątrzmacicznej fazie jego życia,

- korzyści z naturalnego karmienie noworodka,
- pielęgnacji i opieki nad noworodkiem,
- trudności emocjonalnych po porodzie,
- roli ojca w czasie ciąży, porodu i po porodzie.
Ponadto uczestnicy Szkoły Rodzenia będą mieli możliwość  zapoznania się z oddziałem położniczym
i
blokiem porodowym, co zapewni poczucie bezpieczeństwa oraz  pozwoli zapanować nad emocjami w trakcie porodu.

 


Więcej informacji:

http://śladamidziecka.pl/

 

___________________________________________________________________________________

Poradnia laktacyjna


Z inicjatywy Prezydenta Miasta Ełku w naszym mieście  działa Poradnia Laktacyjna,
w której młode mamy
z Ełku mogą bezpłatnie korzystać z usług doradcy laktacyjnego. Poradnictwo laktacyjne skierowane
jest do kobiet po porodzie, które mają różnego rodzaju problemy związane z karmieniem naturalnym
i obejmuje:

- pomoc we właściwym przystawianiu dziecka do piersi,
- pomoc w nawałach pokarmu oraz twardych i bolesnych piersiach,
- pobudzanie laktacji,
- pomoc w zastojach i pęknięciach na brodawkach,
- pomoc w stanach zapalnych piersi,
- ustalanie właściwej diety mamy karmiącej,
- ocena przybierania na wadze dziecka karmionego naturalnie,
- pomoc w utrzymaniu laktacji w kryzysach laktacyjnych,
- edukacja w zakresie odciągania i bezpiecznego przechowywania mleka kobiecego,
- pomoc w naturalnym hamowaniu laktacji i stopniowym odstawianiu dziecka od piersi,
- pomoc w sytuacjach szczególnych (karmienie wcześniaka, bliźniąt),
- nauka obsługi sprzętu laktacyjnego
- wypożyczanie laktatorów.


Więcej informacji:

http://śladamidziecka.pl/


___________________________________________________________________________________________________________________

Asystent Rodziny


Zgodnie z  Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 jedną z form pomocy jest przyznanie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych - asystenta rodziny.Asysta rodzinna to pomoc świadczona na rzecz rodziny przez przygotowanego profesjonalistę, planowanai realizowana razem z rodziną we współpracy z innymi profesjonalistami, takimi jak: pracownik socjalny, pedagog, kurator, osoba koordynująca działania asystentów rodzinnych - stosownie do zidentyfikowanych potrzeb i problemów tej rodziny.  Pomoc zostaje przyznana, by zapobiec umieszczeniu w różnych formach pieczy zastępczej. Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie w sposób akceptowany społecznie pełnić prawidłowo swoich funkcji.

 

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

  • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym  w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
  • prowadzenie poradnictwa, edukacji oraz udzielanie informacji rodzinom na temat różnych form pomocy świadczonych przez właściwe instytucje rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe,
  • motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
  • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
  • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
  • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi, zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, a także innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,  

 

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem.

Na terenie miasta Ełk,  zadania z zakresu wspierania rodziny,  w formie pracy asystenta z rodziną realizuje od lipca 2013r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 

Więcej informacji:


Kontakt do asystentów : nr tel. 87 732 67 18
Dyżury asystentów w MOPS przy ul. Piłsudskiego 8
Poniedziałek  8:00-16:00  
Piątek 7:00-15:00