logotyp

Żłobki - opieka nad dziećmi do lat 3

 

 

 

01.06.2021

 logotypy kolorowe

Ogłoszenie o naborze

         do Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku

           dzieci do grup żłobkowych na rok szkolny 2021/2022

 

Podstawa prawna:

 

- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75),

- Statut Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVIII.280.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 2 przy ul. Maksymiliana Marii Kolbego 11 w Ełku

- Zarządzenie nr 7.2021 Dyrektora Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania dokumentów rekrutacyjnych do Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku

Do Żłobka mogą być przyjmowane dzieci, które w dniu objęcia opieką żłobka mają ukończony 12 miesiąc życia oraz urodzone w 2019 r.

 

I. Rodzice/opiekunowie ubiegający się o objęcie dziecka opieką w Żłobku w terminie od 1.07.2021 r. do 31.08.2021 r. składają karty zgłoszenia dziecka do Żłobka (wraz z wymaganymi załącznikami – wzór kart zawarty jest w załączonym zarządzeniu).

Karty można pobrać w Wydziale Polityki Społecznej UM Ełk od 1 czerwca 2021 r.

- Wypełnione Karty zgłoszenia wraz z załącznikami prosimy składać:

w zaklejonej kopercie w Wydziale Polityki Społecznej UM Ełku (biurze projektu), wysłać na adres Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk) lub przesłać skan na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

II. Karty oceni komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora Żłobka i telefonicznie powiadomi o wynikach rekrutacji.

III. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka wywieszone będą na drzwiach głównego wejścia w dniu 1.09.2021 r.

Rodzice dzieci przyjętych do żłobka, będą jednocześnie uczestnikami projektu pt: "Utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Ełku - zwiększenie aktywności zawodowej rodziców i opiekunów, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat". Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi ws. rekrutacji i uczestnictwa rodziców/opiekunów dzieci objętych opieką Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku (wytyczne zawarte są w załączonym zarządzeniu).

Miasto pozyskało ponad 3,7 mln zł dofinansowania na utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Miejskim Żłobku nr 2 w Ełku przy ul. Św. M. M. Kolbego 11.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 i pozwolą na zapewnienie funkcjonowania żłobka.

Całkowita wartość projektu: 3 954 876,31 zł, w tym:

- wkład UE: 3 361 644,86 zł,

- środki krajowe : 395 329,80

- wkład własny Miasta Ełku 197 901,65 zł

Projekt jest realizowany we współpracy z Wojewódzkim Warmińsko-Mazurskim Urzędem Pracy w Olsztynie.

 

Załączniki:

- Zarządzenie nr 7.2021 Dyrektora Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania dokumentów rekrutacyjnych do Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku

- Wniosek o objęcie dziecka opieką

- Wytyczne projektu - rekrytacja

- Statut Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXVIII.280.2021 Rady Miasta Ełku z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Żłobka nr 2 przy ul. Maksymiliana Marii Kolbego 11 w Ełku

____________________________________________________________________________________________________________________________

01.02.2021r.

Ogłoszenie o naborze
do Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku

dzieci do grup żłobkowych na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75),
- Statut Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku, stanowiący załącznik do uchwały Nr XXII.209.2020 Rady Miasta Ełku z dnia 21 października 2020 r. w sprawie wyłączenia Żłobka z Miejskiego Przedszkola i Żłobka „EKOLUDKI” przy ul. Jana Kilińskiego 48 w Ełku, jego likwidacji oraz utworzenia Miejskiego Żłobka nr 1 przy ul. Pięknej 20 w Ełku,
- zarządzenie Nr 11.2021 Dyrektora Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania dokumentów rekrutacyjnych do Miejskiego Żłobka nr 1 w Ełku.


Do Żłobka mogą być przyjmowane dzieci urodzone w 2019 r. i w 2020 r. do dnia 31 sierpnia.


I. Kontynuacja korzystania przez dziecko z usług Żłobka

1. Rodzice/opiekunowie dzieci obecnie objętych opieką Żłobka składają:
Deklarację kontynuacji korzystania przez dziecko z usług żłobka w terminie od 8.02.2021 r. do 19.02.2021 r.

2. Dzieci, których rodzice/opiekunowie złożyli deklaracje w określonym terminie, mają zagwarantowane miejsce w Żłobku.


II. Od 22.02.2021 r. do 26.02.2021 r. ustalona i podana do publicznej wiadomości zostanie liczba wolnych miejsc w Żłobku.


III. Nabór na wolne miejsca w Żłobku

Rodzice/opiekunowie ubiegających się pierwszy raz o objęcie dziecka opieką w Żłobku składają:

Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka w terminie od 1.03.2021 r. do 19.03.2021 r.


Wypełnione Karty zgłoszenia w terminie od 1.03.2021 r. do 19.03.2021 r. prosimy:

- w formie papierowej w zaklejonej kopercie wrzucić do urny wystawionej w Żłobku przy ul. Pięknej 20 w Ełku (bezpośrednio przy pokoju Intendenta),
- wysłać pocztą na adres: Miejski Żłobek nr 1 w Ełku, ul. Piękna 20, 19-300 Ełk.


IV. W terminie od 22.03.2021 r. do 31.03.2021 r. komisja kwalifikacyjna, powołana przez dyrektora Żłobka, oceni Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka.  W przypadku, gdy liczba złożonych Kart nie przekroczy liczby wolnych miejsc w Żłobku, komisji kwalifikacyjnej nie powołuje się.


V. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do Żłobka wywieszone będą na drzwiach głównego wejścia w dniu 1.04.2021 r.


VI. Od 1.08.2021 r. do 13.08.2021 r. nastąpi podpisanie umów z rodzicami/opiekunami dzieci na korzystanie z usług Żłobka.


Nabór dzieci do nowopowstającego Miejskiego Żłobka nr 2 w Ełku przy ul. Kolbego 11, nastąpi w ramach odrębnego naboru, który przeprowadzony będzie wiosną 2021 r. (100 miejsc).

O dokładnym terminie składania kart zgłoszenia dziecka do Żłobka nr 2, poinformujemy Państwa na stronie: zlobek1.bip.elk.pl, ps.miasto.elk.pl oraz elk.pl.

 

Karta zgłoszenia wraz z załącznikami

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dofinansowanie z rządowego programu "Maluch + 2021"

 

Gmina Miasto Ełk pozyskała 804 492,26 zł dofinansowania z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej  z rządowego programu „MALUCH + 2021” na utworzenie nowych miejsc żłobkowych w Szkole Podstawowej nr 5. Od dnia 1 września 2021 r. statutową działalność rozpoczął Miejski Żłobek nr 2 w Ełku. Placówka mieści się w nowym skrzydle Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Św. M. M. Kolbego 11.  Ogólna kwota inwestycji w 2021 r. na rozbudowę Miejskiego Żłobka nr 2 wyniosła 1 005 626,84 zł, w tym wkład własny 201 134,58 zł.

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW  BUDŻETU PAŃSTWA PROGRAMU "Maluch+2021"